Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X

II SAB/Wa 77/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-22

Administracyjnego [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: 1. umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym [...], 2. zwrócić skarżącemu...
(tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 270), sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania w sytuacji, gdy skarżący skutecznie cofnął skargę; w razie śmierci strony...

I OPP 5/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-12

Administracyjnego we Wrocławiu wniosek o umorzenie postępowania w niniejszej sprawie ze względu na to, że w tej samej sprawie wszczęte zostało już inne postępowanie pod sygn. IV SA/Wr...
wyznaczył termin rozprawy na dzień 29 października 2009r. W dniu 29 września 2009 r. skarżący złożył do sądu pismo z ponowna prośbą o umorzenie postępowania...

I OPP 38/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-27

. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego postanawia: oddalić skargę na przewlekłość postępowania. W dniu 23 marca 2013 r. (data prezentaty Sądu) do Wojewódzkiego Sądu...
1369/15 ze skargi K. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] lipca 2015 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego., Z akt sprawy...

I OPP 150/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-16

. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego od decyzji orzekającej o wprowadzeniu zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków postanawia: odrzucić...
Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w [...] z dnia [...] lutego 2013 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego od decyzji orzekającej...

I OPP 6/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-12

i ustanowienie adwokata z urzędu. Postanowieniem referendarza sądowego z dnia 24 czerwca 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu umorzył postępowanie z wniosku...
, iż nie będzie wnosił odwołania od doręczonego postanowienia, gdyż złożył wniosek o umorzenie postępowania. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu pismem z dnia 10 listopada...

I OPP 10/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-19

., Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego w sprawie realizacji wyroku eksmisyjnego, sygn. akt II SA/Łd 1488/03 postanawia: odrzucić skargę na przewlekłość...
Kolegium Odwoławczego w Łodzi z dnia [...] grudnia 1998 r. w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego w sprawie realizacji wyroku eksmisyjnego, żądając stwierdzenia...

I OPP 26/20 - Postanowienie NSA z 2020-06-04

opiekuńczych za nieuzasadnione postanawia: umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. W dniu 24 lutego 2020 r. (data prezentaty) R. O. wniosła do Naczelnego...
2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2325 - zwanej dalej 'P.p.s.a.') sąd wydaje postanowienie o umorzeniu...

I OPP 57/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-12

o sygn. akt II SO/Kr 11/16 z wniosku T. M. o wymierzenie Okręgowej Radzie Adwokackiej w K. grzywny za nieprzekazanie skargi postanawia: 1. umorzyć postępowanie ze skargi...
2016 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi T. M. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie...

I OW 57/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-11

skreślenia z listy studentów umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 30 października 2017 r. sygn. akt...
postanowienie o umorzeniu postępowania gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe. Taka sytuacja zachodzi w niniejszej sprawie., Wyjaśnić należy, że wniosek...

I OPP 21/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-19

w Sosnowcu z dnia [...] lutego 2008 r. oraz o umorzeniu postępowania w pierwszej instancji. Po przeprowadzeniu rozprawy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach...
postanowieniem z dnia 13 stycznia 2009 r. umorzył postępowanie sądowe. W uzasadnieniu postanowienia Sąd podniósł, że do dnia rozpoczęcia rozprawy organ uwzględnił skargę...
1   Następne >   +2   +5   +10   15