Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Urzędu Transportu Kolejowego X

II GSK 1332/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-24

dla jednostki kontrolującej postanawia: 1. umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym; 2. zwrócić Transportowemu Dozorowi Technicznemu kwotę 100 (sto...
oraz na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.), orzekł...

II GSK 592/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-27

ważności świadectwa o dopuszczeniu do eksploatacji urządzenia: system sterowania ruchem kolejowym postanawia: 1) umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem...
oraz na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. − Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), orzekł...

II GSK 630/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-04

certyfikującej postanawia: 1. umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym; 2. zwrócić Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego kwotę 100 (sto) złotych tytułem...
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.), orzekł jak w sentencji postanowienia. ...

II GSK 2453/13 - Postanowienie NSA z 2014-08-13

. umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym; 2. zwrócić [...] ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie uiszczony wpis...
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.), orzekł jak w sentencji postanowienia. ...

II GSK 3985/16 - Wyrok NSA z 2017-10-18

. Nie można jednak mieć wątpliwości co do tego, że zarówno odmowa wszczęcia postępowania (art. 61a § 1 k.p.a.) jak i umorzenie postępowania (art. 105 § 1 k.p.a.) są to zbliżone...
. 395 i n.). Organ odmówi także wszczęcia postępowania, a wszczęte umorzy w sprawie, w której wydana już została decyzja ostateczna., Nie podejmując próby wyczerpującego...

II GSK 455/15 - Wyrok NSA z 2016-09-06

nieprawidłowości w terminie 60 dni od dnia doręczenia decyzji., II. umorzył postępowanie w części dotyczącej:, 1) niepodania do publicznej wiadomości rocznego rozkładu jazdy...
trasie i trasach alternatywnych i jest standardem na większości kolei., Organ wyjaśnił, że umorzył postępowanie w części z uwagi na jego bezprzedmiotowość., Odnosząc...

II GSK 227/17 - Wyrok NSA z 2019-03-19

Urzędu Transportu Kolejowego z dnia [...] sierpnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zmiany świadectwa bezpieczeństwa dla użytkownika bocznicy...
umorzenia postępowania., Sąd I instancji orzekał w następującym stanie sprawy., Pismem z dnia [...] października 2014 r. [A.] sp. z o.o. S.K.A. w A. (dalej: skarżąca...

II GSK 2119/12 - Wyrok NSA z 2014-03-07

tych informacji; w pkt 2 - umorzył postępowanie w części dotyczącej naruszenia przepisu art. 8 ust. 2 rozporządzenia nr 1371/2007 polegające na niedostarczaniu pasażerom w trakcie...
Transportu Kolejowego kwotę 180 (sto osiemdziesiąt) złotych tytułem kosztów postępowania kasacyjnego. Objętym skargą kasacyjną wyrokiem z dnia 10 października 2012 r., sygn...

II GSK 1721/14 - Wyrok NSA z 2015-09-09

[...] 2012 r., postępowanie prowadzone ze skargi przewoźnika z 27 [...] 2011 r. umorzono, jako bezprzedmiotowe, na podstawie art. 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r...
umorzonym na skutek objęcia innym postępowaniem, nadal zdaniem spółki przysługuje jej status strony. Umorzenie pierwotnego postępowania nie nastąpiło z powodu braku elementu...

II GSK 2263/14 - Wyrok NSA z 2016-03-22

do odrzucenia skargi ani umorzenia postępowania przed sądem pierwszej instancji, które obligowałyby Naczelny Sąd Administracyjny do wydania postanowienia przewidzianego w art. 189...
w W. na rzecz Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego 280 (dwieście osiemdziesiąt) tytułem kosztów postępowania kasacyjnego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w W., wyrokiem z 5...
1   Następne >   2