Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów X

VI SA/Wa 2148/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-12

zakazu przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i dystrybutorowi postanawia umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie Skarżąca...
[...] Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej z dnia [...] maja 2010 r. i umorzył postępowanie pierwszej instancji., Organ wniósł o umorzenie postępowania...

VI SA/Wa 2149/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-12

zakazu przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i dystrybutorowi postanawia umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie Skarżąca...
[...] Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej z dnia [...] maja 2010 r. i umorzył postępowanie pierwszej instancji., Organ wniósł o umorzenie postępowania...

VI SA/Wa 2147/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-12

zakazu przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i dystrybutorowi postanawia umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie Skarżąca...
[...] Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej z dnia [...] maja 2010 r. i umorzył postępowanie pierwszej instancji., Organ wniósł o umorzenie postępowania...

VI SA/Wa 2309/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-25

: 1. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne; 2. zwrócić skarżącej Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w P. kwotę 100 (sto) złotych tytułem uiszczonego wpisu sądowego...
i Konsumentów w procedurze odwoławczej, decyzję tę następnie uchylił w całości oraz umorzył postępowanie organu pierwszej instancji poprzez wydanie decyzji...

VI SA/Wa 1249/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-02

. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanawia 1. umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, 2. zasądzić...
o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego z przedmiotowej skargi. Jednocześnie organ wskazał, iż skarga została uwzględniona w całości, W aktach administracyjnych...

VI SA/Wa 2152/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-12

. nr [...] w przedmiocie zakazu przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i dystrybutorowi p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym...
na skargę organ zawarł wniosek o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego ze względu na uwzględnienie skargi w całości. Do nadesłanych akt administracyjnych sprawy...

VI SA/Wa 2150/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-12

. nr [...] w przedmiocie zakazu przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i dystrybutorowi p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym...
organ zawarł wniosek o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego ze względu na uwzględnienie skargi w całości. Do nadesłanych akt administracyjnych sprawy dołączono...

VI SA/Wa 2151/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-12

. nr [...] w przedmiocie zakazu przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i dystrybutorowi p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym...
na skargę organ zawarł wniosek o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego ze względu na uwzględnienie skargi w całości. Do nadesłanych akt administracyjnych sprawy...

VI SA/Wa 1182/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-07-29

postanawia: umorzyć postępowanie sądowe Pismem z 11 marca 2020 r. T. P. (dalej: 'skarżący') wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję...
r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, dalej: 'Ppsa') sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący...

V SA/Wa 1348/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-23

. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanawia: I. umorzyć postępowanie sądowe, II. zasądzić od Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów...
i usług., We wniesionej do Sądu odpowiedzi na skargę pełnomocnik organu zawarł wniosek o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego ze względu na uwzględnienie...
1   Następne >   +2   +5   +10   21