Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Sądu X

I OZ 1028/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-19

, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa i umorzenie postępowania sądowego oraz odstąpienie od obciążenia go kosztami postępowania., W dniu 2 września 2014...
wyroku i nie uwzględnił skargi skarżącego na bezczynność organu zgodnie z treścią art. 149 § 1 P.p.s.a., natomiast wydał postanowienie o umorzeniu postępowania na skutek...

II SAB/Sz 39/21 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2021-09-23

skargi K. O. na bezczynność Prezesa Sądu w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne. Sygn. akt II SAB/Sz...
dotkniętych wadą nieważności. Stosownie do art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a., jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania...

II SAB/Wa 83/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-31

sprawy ze skargi A. C. na bezczynność Prezesa Sądu Okręgowego [...] w przedmiocie rozpatrzenia odwołania postanawia 1. umorzyć postępowanie w sprawie, 2. zasądzić...
decyzję nr [...], mocą której uchylił zaskarżoną decyzję i umorzył postępowanie w pierwszej instancji. Podał, iż opóźnienie w wydaniu decyzji było spowodowane omyłkowym...

II SAB/Ol 177/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-02-19

Prezesa Sądu Okręgowego w udzieleniu informacji publicznej postanawia I. umorzyć postępowanie sądowe w zakresie bezczynności; II. zasądzić od Prezesa Sądu Okręgowego...
z uzasadnieniami, o które wnosił., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie, postanowieniem z dnia 7 marca 2013 r. sygn. akt II SAB/Ol 7/13, umorzył postępowanie sądowe...

II SAB/Op 37/21 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-11-26

niejawnym sprawy ze skargi M. P. na bezczynność Prezesa Sądu Rejonowego w O. w przedmiocie wydania kopii skarg postanawia umorzyć postępowanie. Przedmiotem skargi...
sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę (pkt 1). Postanowienie o umorzeniu postępowania może zapaść na posiedzeniu...

II SA/Wa 1493/22 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-10-20

niejawnym sprawy ze skargi E. T na decyzję Prezesa Sądu Apelacyjnego w [...] z dnia [...] czerwca 2022 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie...
udostępnienia informacji publicznej postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne; 2. zwrócić skarżącej E. T. kwotę 100 (słownie: sto) złotych uiszczoną tytułem wpisu...

IV SAB/Gl 23/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-05-24

niejawnym sprawy ze skargi T.M. na bezczynność Prezesa Sądu Rejonowego w C. w przedmiocie informacji publicznej postanawia umorzyć postępowanie sądowe T.M. pismem procesowym...
przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153. poz. 1270) sąd administracyjny wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę., Po myśli...

IV SAB/Gl 15/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-02-01

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K.L. na bezczynność Prezesa Sądu Okręgowego w C. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej w kwestii umorzenia postępowania...
kasacyjnego ze skargi kasacyjnej K.L. z dnia 19 sierpnia 2015 r. p o s t a n a w i a: umorzyć postępowanie kasacyjne K.L. reprezentowana przez r. pr. J.O. pismem procesowym z dnia...

II SA/Kr 347/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-04-25

lutego 2017 r. znak [...] w przedmiocie informacji publicznej postanawia: umorzyć postępowanie sądowe. Strona skarżąca w piśmie z dnia 19 kwietnia 2017 r. oświadczyła...
do art. 161 § 1 pkt 1 P.p.s.a. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę. Postanowienie o umorzeniu postępowania...

IV SAB/Wr 247/21 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2022-05-17

niejawnym sprawy ze skargi K. N. na bezczynność Prezesa Sądu Okręgowego we W. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: umorzyć postępowanie...
Administracyjny zważył, co następuje:, Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 329...
1   Następne >   +2   +5   +10   74