Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Rady Ministrów X

II SA/Rz 1369/22 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2023-01-09

przyznania świadczenia pielęgnacyjnego - p o s t a n a w i a - umorzyć postępowanie sądowe. W dniu 25 października 2022 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
Skarżącej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego., W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie wniosło o umorzenie postępowania sądowego z powodu...

II SAB/Wa 105/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-20

sprawy ze skargi S. R. na bezczynność Szefa Biura Ochrony Rządu w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] marca 2008 r. postanawia - umorzyć postępowanie...
rozpoznania wniosku z dnia [...] marca 2008 r., W odpowiedzi na skargę pełnomocnik organu wniósł o odrzucenie skargi, ewentualnie o umorzenie postępowania z uwagi na fakt...

II SAB/Ol 18/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-03-21

niejawnym sprawy ze skargi P.B. na bezczynność Prezesa Sądu Okręgowego w E. w udzieleniu informacji publicznej postanawia: 1) umorzyć postępowanie sądowe, 2) zasądzić...
2013 r. Tego samego dnia przesłano wnioskodawcy żądane orzeczenia., W odpowiedzi na skargę Prezes Sądu Okręgowego w Elblągu organ wniósł, o umorzenie postępowania z uwagi...

II SA/Rz 1241/22 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2022-11-28

roku nr SKO.4111/540/2022 w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego postanawia: I. umorzyć postępowanie sądowe; II. zasądzić od Samorządowego Kolegium Odwoławczego...
z powyższym organ wniósł o umorzenie postępowania sądowego., W piśmie z dnia 16 listopada 2022 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie poinformowało, że skarżąca nie złożyła...

II SAB/Wa 572/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-08

. o udostępnienie informacji publicznej postanawia - umorzyć postępowanie Pismem z dnia 21 lipca 2016 r. Fundacja [...] złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę...
dotkniętego wadą nieważności., Stosownie do art. 161 § 1 pkt 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania...

II SA/Wa 1698/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-11-06

postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę. Postanowienie o umorzeniu postępowania może zapaść na posiedzeniu niejawnym (art. 161 § 2 tej ustawy)., Przechodząc...
postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie UZASADANIENIE, M. S. złożył w dniu 13 sierpnia 2014 r. skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...

II SAB/Wa 181/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-01-28

postanawia: 1. umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, 2. zwrócić skarżącemu kwotę 100 (sto) złotych uiszczonych tytułem wpisu sądowego. K. J...
ustawy, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę. Postanowienie o umorzeniu postępowania może zapaść na posiedzeniu...

II SA/Wa 1696/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-04-29

: umorzyć postępowanie sądowe. M. K. T. (zwana dalej: 'Skarżącą') wystąpiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ze skargą na decyzję Prezesa Rady Ministrów...
: 'p.p.s.a.') sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle...

II SAB/Wa 151/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-09-22

o właściwość między Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji a Ministrem Obrony Narodowej postanawia - umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym...
wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę. Stosownie do § 2 powołanego artykułu postanowienie o umorzeniu postępowania...

II SA/Wa 1940/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-08

postanawia: - umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne - Gmina [...] wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę z dnia 27 października 2017 r...
ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 ze zm.) dalej ppsa, Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania...
1   Następne >   +2   +5   +10   32