Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego X

II SA/Wa 191/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-04-13

/Dz.U. nr 153 poz. 1270 ze zm./, sąd stwierdza, że postępowanie staje się bezprzedmiotowe i podlega umorzeniu, na podstawie art. 161 par. 1 pkt 3 w związku z art. 54 par...
za udostępnienie informacji publicznej postanawia: 1. umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, 2. zasądzić od Prezesa Naczelnego Sądu...

II SA/Wa 2795/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-02-25

publicznej postanawia: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne. M. W. (dalej 'skarżący'), pismem z dnia [...] grudnia 2019 r. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu...
za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności., Sąd umorzył postępowanie w trybie...

III OSK 1734/21 - Postanowienie NSA z 2021-10-12

. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej postanawia: 1. umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym ze skargi kasacyjnej Prezesa...
, cofnięcie skargi skutkuje umorzeniem postępowania. Przepisy te znajdują odpowiednie zastosowanie w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym (art. 193 p.p.s.a...

I OSK 1696/17 - Postanowienie NSA z 2019-04-12

Administracyjnego w przedmiocie rozpoznaniu wniosku z dnia 21 września 2016 r. o udostępnienie informacji publicznej postanawia: 1. umorzyć postępowanie kasacyjne; 2. zwrócić na rzecz B...
. z art. 193 p.p.s.a. skuteczne cofnięcie skargi kasacyjnej skutkuje umorzeniem postępowania., Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, w niniejszej sprawie...

I OZ 215/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-08

umorzenia postępowania w sprawie wydania zaświadczenia postanawia: oddalić zażalenie Zarządzeniem z dnia 10 lutego 2010 r. Przewodniczący Wydziału Wojewódzkiego Sądu...
[...] grudnia 2009 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wydania zaświadczenia. Wysokość wpisu ustalono stosownie do § 2 ust. 6 rozporządzenia Rady...

II SAB/Wa 54/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-03

publicznej postanawia - umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie - Pismem z dnia 26 stycznia 2012 r. K. F. wniósł do Wojewódzkiego Sądu...
w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. W przypadku skutecznego cofnięcia skargi, postępowanie sądowe ulega umorzeniu (art. 161 § 1 pkt 1 cyt. ustawy...

II SA/Wa 1092/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-09-20

postanawia: - umorzyć postępowanie - Zgodnie z art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz...
decyzję z dnia [...] czerwca 2002 r., Z tych względów na mocy art. 161 § 1 pkt 3 i § 2 w zw. z art. 54 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi...

I OZ 1114/06 - Postanowienie NSA z 2006-07-21

opłaty kancelaryjnej za udostępnienie informacji publicznej postanawia: umorzyć postępowanie zażaleniowe. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem...
postępowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym - do art. 60 i art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a., Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu...

II SA/Wa 2415/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-26

). Umorzono też postępowanie wobec podania Wnioskodawcy (pkt. 2)., W uzasadnieniu skarżonej decyzji przywołano następujące okoliczności faktyczne i prawne uwarunkowania sprawy...
,, - wobec odwołania konieczne jest uchylenia w całości decyzji z [...] września 2020 r., jako rażąco naruszającej prawo i umorzenie w całości postępowania w pierwszej...

I OPP 29/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-11

Rady Ministrów z dnia [...] marca 2007 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Departamentu [...] w Urzędzie Komunikacji...
., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Departamentu [...] w Urzędzie Komunikacji i Poczty, sygn. akt VI SA/Wa 608/08 (poprzednio IV SA/Wa...
1   Następne >   +2   6