Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego X

I SA/Bk 894/20 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2020-12-22

. Nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia i rozłożenia należności na raty p o s t a n a w i a: umorzyć postępowanie sądowe , B. W. (dalej: 'skarżąca...
w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia i rozłożenia należności na raty., Pismem z dnia 11 grudnia 2020 r. organ wniósł o umorzenie postępowania...

V SA/Wa 1899/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-12

składek na ubezpieczenie społeczne rolników postanawia: umorzyć postępowanie sądowe W dniu [...] lutego 2008 r. do tut. Sądu wpłynęło pismo pełnomocnika organu...
z wnioskiem o umorzenie postępowania ze skargi C. K. na decyzję Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Do wniosku załączono kserokopię skróconego aktu zgonu C. K...

I SA/Kr 512/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-06-07

na ubezpieczenie emerytalno-rentowe i wypadkowo-chorobowe, postanowił - umorzyć postępowanie sądowe - A.C. wniósł skargę na decyzję Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia...
. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie wpłynęło pismo skarżącego z dnia 19 maja 2011 r., w którym zawarto wniosek o umorzenie postępowania, ponieważ 'sprawa...

I GZ 94/20 - Postanowienie NSA z 2020-05-28

zażalenia K. M. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 5 lutego 2020 r., sygn. akt I SA/Bk 212/19 w zakresie umorzenia postępowania...
Administracyjny w Białymstoku umorzył postępowanie sądowe w sprawie ze skargi K. M. na decyzję Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia [...] marca 2019 r...

V SA/Wa 1057/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-07

Ubezpieczenia Społecznego z dnia [...] czerwca 2007 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie umorzenia zaległości składkowych na ubezpieczenie społeczne...
rolników; postanawia umorzyć postępowanie sądowe. Prezes KRUS zaskarżonym postanowieniem z [...] czerwca 2007 r. zawiesił postępowania w sprawie umorzenia zaległości...

I SA/Kr 1149/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-11-04

na ubezpieczenie społeczne rolników za okres od I kwartału 2001 r. do IV kwartału 2004 r. postanawia: umorzyć postępowanie sądowe. Pismem z dnia 21 października 2016 r. skarżący cofnął...
skargę na decyzję Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny z dnia 4 sierpnia 2016 r. nr [...] i wniósł o umorzenie postępowania sądowego I SA...

V SA/Wa 1784/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-09-13

na raty spłaty należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników postanawia: umorzyć postępowanie sądowe Pismem z 11 maja 2007 r. Skarżący wniósł skargę...
r. został wezwany do wskazania, czy podtrzymuje skargę na decyzję nr [...], czy też cofa skargę i wnosi o umorzenie postępowania sprawie - w terminie siedmiu dni...

III SA/Lu 459/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-10-05

z tytułu odsetek postanawia: umorzyć postępowanie. Skarżąca wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargę na decyzję Prezesa Kasy Rolniczego...
p.p.s.a. - sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę., Tym samym, wobec skutecznego cofnięcia skargi przez skarżącego...

I SA/Bk 822/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-08-31

. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne p o s t a n a w i a: umorzyć postępowanie sądowe w sprawie. B. Ł. zaskarżył...
organ wniósł o umorzenie postępowania informując, że w sprawie tej uwzględnił skargę w trybie autokontroli i decyzją z dnia [...] sierpnia 2016 r. uchylił zaskarżoną decyzję...

I SA/Bk 206/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-05-09

. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia nienależnie pobranej renty rodzinnej p o s t a n a w i a: umorzyć postępowanie sądowe w sprawie. P. R. zaskarżył do Sądu decyzję Prezesa Kasy...
wniósł o umorzenie postępowania informując, że w sprawie tej zaskarżona decyzja została uchylona w trybie autokontroli przewidzianej w art. 54 § 3 ustawy z dnia 30...
1   Następne >   +2   +5   +10   100