Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Instytutu Pamięci Narodowej X

II SA/Wa 870/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-12

. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia dokumentów o udostępnienie informacji publicznej postanawia umorzyć postępowanie w sprawie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie...
jest dopuszczalne, a tym samym jest ono skuteczne i wiąże Sąd., W myśl zaś art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 przywołanej wyżej ustawy, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania...

II SA/Wa 1988/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-14

. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia dokumentów postanawia - umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie - A. S. przedmiotem swojej skargi...
.), sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych...

II SAB/Wa 31/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-03-07

z [...] listopada 2016 r. o udostępnienie informacji publicznej postanawia 1. umorzyć postępowanie; 2. zwrócić stronie skarżącej - M. M. kwotę 100 zł (sto złotych), tytułem...
wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę. Stosownie do § 2 powołanego artykułu postanowienie o umorzeniu postępowania...

II SA/Wa 325/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-23

. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji postanawia - umorzyć postępowanie. W dniu [...] lutego 2008 r. E. D. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
administracyjnymi, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę. Stosownie do § 2 powołanego artykułu postanowienie o umorzeniu...

III OSK 2744/21 - Postanowienie NSA z 2022-11-10

odmowy potwierdzenia statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych postanawia: 1. umorzyć postępowanie kasacyjne; 2. zwrócić...
skutecznie cofnął skargę, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania (art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a.). Zgodnie z art. 193 p.p.s.a., jeżeli nie ma szczególnych przepisów...

II SA/Wa 1360/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-06

odmowy przeprowadzenia kwerendy archiwalnej i udostępnienia dokumentów dotyczących J. S. postanawia: 1. umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym...
. Zgodnie natomiast z art. 161 § 1 pkt 1 powołanej ustawy, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę. Postanowienie...

II SA/Wa 937/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-16

. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia dokumentów postanawia 1. umorzyć postępowanie w sprawie 2. zwrócić R. S. ze środków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie kwotę 200 zł...
administracyjnymi, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę. Postanowienie o umorzeniu postępowania może zapaść na posiedzeniu...

II SAB/Wa 86/22 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-04-04

Polskiemu Oddział w [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] października 2021 r. postanawia umorzyć postępowanie sądowe. Pismem z dnia 29 marca 2022 r. M. M. cofnął...
postępowanie sądowe ulega umorzeniu (art. 161 § 1 pkt 1 ustawy)., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznając, że cofnięcie skargi w niniejszej sprawie...

II SAB/Wa 170/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-31

[...] marca 2009 r. o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w charakterze organizacji społecznej postanawia 1. umorzyć postępowanie w sprawie, 2. zasądzić od Prezesa...
potwierdzenie odbioru w aktach sprawy). W związku z powyższym organ wniósł o umorzenie niniejszego postępowania., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył...

II SA/Wa 2042/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-11

. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia dokumentów postanawia umorzyć postępowanie w sprawie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie W dniu 14 lutego 2011 r. z Urzędu Stanu...
pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), sąd wydaje postanowienie o umorzeniu...
1   Następne >   +2   +5   +10   16