Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Głównego Urzędu Miar X

II GSK 32/06 - Wyrok NSA z 2006-04-27

Miar z dnia 5 maja 2005 r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie rozstrzygnięcia wątpliwości co do opłat za czynności urzędowe w zakresie miar 1...
. z o.o. z siedzibą w T. na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 5 maja 2005 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie rozstrzygnięcia wątpliwości...

VI SA/Wa 2124/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-02-04

postępowania o udzielenie upoważnienia do legalizacji ponownej tachografów samochodowych postanawia umorzyć postępowanie sądowe Wobec skutecznego cofnięcia skargi Sąd na mocy art...
niejawnym sprawy ze skargi P. S.A. z siedzibą w [...] na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Miar w [...] z dnia [...] września 2004 r., Nr [...] w przedmiocie umorzenia...

VI SA/Wa 2367/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-14

elektronicznego postanawia umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne. Pismem z dnia 12 października 2010 r., skarżący S. B. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu...
lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 1) p.p.s.a. Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął...

VI SA/Wa 348/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-04-19

Urzędu Miar z dnia [...] grudnia 2005 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie uznania uprawnień i cech nadanych w państwie członkowskim Unii...
Europejskiej do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie naprawy, instalacji i badań kontrolnych tachografów samochodowych postanawia 1. umorzyć postępowanie...

VI SA/Wa 510/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-05-09

Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia [...] grudnia 2005 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie o uznanie za równoważne w drodze decyzji przeprowadzanych...
badań kontrolnych urządzeń kontrolnych stosowanych w transporcie drogowym oraz dokumentów uprawniających do tych czynności 1. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne...

VI SA/Wa 1606/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-10-28

decyzji o zatwierdzeniu typu przyrządu pomiarowego postanawia: umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, W dniu 24 sierpnia 2005...
., W przypadku skutecznego cofnięcia przez skarżącego skargi, stosownie do treści art. 161 § 1 pkt 1 wyżej cytowanej ustawy, sąd wydaje postanowienie, o umorzeniu postępowania...

IV SAB 66/03 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-05-07

Urzędu Miar w przedmiocie : legalizacji urządzeń pomiarowych postanawia 1. umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym 2. zasądzić od Prezesa Głównego...
się bezprzedmiotowe i działając na podstawie art. 161 pkt 3 w/w ustawy należało umorzyć postępowanie. ...

VI SA/Wa 451/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-29

ładunków i umorzenie postępowania w tym zakresie,, 2) przyznanie na rzecz skarżącego od Naczelnika Obwodowego Urzędu Miar nr [...] w K. kwoty 3.148,- zł (trzy tysiące sto...
decyzję Naczelnika OUM w K. i umorzyć postępowanie w tym zakresie., Nadto skarżący zarzucił, że treść zaskarżonej decyzji mija się z prawdą, albowiem znalazł...

II SA/Wa 2108/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-04-11

Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia [...] czerwca 2005 r. nr [...] oraz umorzył postępowanie odwoławcze. W uzasadnieniu decyzji organ stwierdził, że należy zgodzić...
2005 r. za błędna, winien ją uchylić i rozpatrzyć sprawę merytorycznie, a nie umorzyć postępowanie., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie wskazując...

VI SA/Wa 1333/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-14

Miar z dnia [...] marca 2015 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zatwierdzenia typu wag samochodowych do ważenia pojazdów w ruchu oddala skargę...
sprawie stało się zatem bezprzedmiotowe w rozumieniu art. 105 § 1 kpa, co stanowi podstawę do wydania decyzji o umorzeniu postępowania w przedmiocie zatwierdzenia typu wag...
1   Następne >   +2   6