Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Głównego Urzędu Ceł X

I SA/Łd 1262/07 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2007-11-21

postępowania wszczętego z wniosku o rozłożenie na raty płatności opłaty wyrównawczej postanawia: umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi. S...
. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a., sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania...

I SA/Wr 1817/02 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-03-07

cofnięcia skargi postanawia : I. umorzyć postępowanie; II. zwrócić stronie skarżącej 5 zł tj. połowę uiszczonego wpisu. 2, UZASADNIENIE, Pismem z dnia [...]r. strona...
skarżąca cofnęła skargę, wnosząc jednocześnie o umorzenie postępowania oraz o zwrot części wpisu od skargi., Zgodnie z przepisem art.60 ustawy z dnia 30.08.2002r. Prawo...

I SA/Wr 1818/02 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-03-07

cofnięcia skargi postanawia : I. umorzyć postępowanie; II. zwrócić stronie skarżącej 5 zł tj. połowę uiszczonego wpisu. III. 2, UZASADNIENIE, Pismem z dnia [...]r. strona...
skarżąca cofnęła skargę, wnosząc jednocześnie o umorzenie postępowania oraz o zwrot części wpisu od skargi., Zgodnie z przepisem art.60 ustawy z dnia 30.08.2002r. Prawo...

I SA/Wr 1816/02 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-03-07

cofnięcia skargi postanawia : I. umorzyć postępowanie; II. zwrócić stronie skarżącej 5,25 zł tj. połowę uiszczonego wpisu. 2, UZASADNIENIE, Pismem z dnia [...]r. strona...
skarżąca cofnęła skargę, wnosząc jednocześnie o umorzenie postępowania oraz o zwrot części wpisu od skargi., Zgodnie z przepisem art.60 ustawy z dnia 30.08.2002r. Prawo...

I SA/Wr 1819/02 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-03-07

cofnięcia skargi postanawia : I. umorzyć postępowanie; II. zwrócić stronie skarżącej 15,35 zł tj. połowę uiszczonego wpisu. 2, UZASADNIENIE, Pismem z dnia [...]r. strona...
skarżąca cofnęła skargę, wnosząc jednocześnie o umorzenie postępowania oraz o zwrot części wpisu od skargi., Zgodnie z przepisem art.60 ustawy z dnia 30.08.2002r. Prawo...

I SA/Wr 1820/02 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-03-07

cofnięcia skargi postanawia : I. umorzyć postępowanie; II. zwrócić stronie skarżącej 5,20 zł tj. połowę uiszczonego wpisu. 2, UZASADNIENIE, Pismem z dnia [...]r. strona...
skarżąca cofnęła skargę, wnosząc jednocześnie o umorzenie postępowania oraz o zwrot części wpisu od skargi., Zgodnie z przepisem art.60 ustawy z dnia 30.08.2002r. Prawo...

I SA/Wr 1821/02 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-03-07

cofnięcia skargi postanawia : I. umorzyć postępowanie; II. zwrócić stronie skarżącej 5 zł tj. połowę uiszczonego wpisu. 2, UZASADNIENIE, Pismem z dnia [...]r. strona...
skarżąca cofnęła skargę, wnosząc jednocześnie o umorzenie postępowania oraz o zwrot części wpisu od skargi., Zgodnie z przepisem art.60 ustawy z dnia 30.08.2002r. Prawo...

I SA/Łd 971/02 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2004-03-17

zgłoszenia celnego za prawidłowe p o s t a n a w i a 1/ umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym 2/ zasądzić od Dyrektora Izby Celnej w Ł. na rzecz...
sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. Nr 153, poz.1270/ Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący cofnął skargę...

SA/Sz 422/02 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2004-03-03

Ceł z dnia [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie długu celnego p o s t a n o w i ł: umorzyć postępowanie sądowe Skarżący A.B. w dniu 25 lutego 2002...
decyzji Głównego Urzędu Ceł z dnia [...] o nr [...] i postępowanie w sprawie umorzył., Sprawa ta - stosownie do treści art. 97 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Przepisy...

SA/Rz 284/02 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-12-02

z dnia [...] stycznia 2002r. Nr [...] w przedmiocie długu celnego - postanawia - I. umorzyć postępowanie sądowe, II. zasądzić od Dyrektora Izby Celnej na rzecz skarżącego T. B...
prawnego wniósł o umorzenie postępowania w sprawie., Z tych przyczyn Sąd uznał, że w/w decyzja Dyrektora Izby Celnej wydana w trybie art. 54 § 3 P.p.s.a. uwzględniła...
1   Następne >   +2   +5   +10   69