Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Agencji Rynku Rolnego X

V SA/Wa 2557/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-31

postanawia: umorzyć postępowanie sądowe Skargę na postanowienie Prezesa Agencji Rynku Rolnego z dnia [...] września 2013 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia...
3 p.p.s.a., Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania gdy postępowanie (poza wypadkami wskazanymi w pkt 1 i 2 powołanego artykułu), z innych przyczyn stało...

V SA/Wa 4587/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-28

dla dostawcy hurtowego postanawia: umorzyć postępowanie sądowe. Skarżący - R. W. - w dniu 23 października 2015r. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę...
na skargę z 24 listopada 2015r. pełnomocnik organu zawarł wniosek o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego. Do pisma dołączono decyzję Prezesa Agencji Rynku Rolnego...

V SA/Wa 2881/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-28

indywidualnej dostaw postanawia: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne Pismem z dnia 19 września 2014 r. A. P. (dalej jako: 'skarżący'), wniósł skargę na decyzję Prezesa...
. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a., sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy stało się ono bezprzedmiotowe z przyczyn innych, niż te wskazane w pkt 1 i 2...

V SA/Wa 3031/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-14

do wniesienia odwołania; postanawia: - umorzyć postępowanie sądowe. Pismem z ... listopada 2012 r. H. K. (zwany dalej: skarżącym) wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
postępowania jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę, natomiast stosownie do pkt 3 powyższego przepisu umorzenie postępowania następuje wtedy, gdy postępowanie z innych...

V SA/Wa 1336/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-22

: - umorzyć postępowanie sądowe. Pismem z ...maja 2010 r. K. K. (zwany dalej: skarżącym) wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na opisaną w komparycji...
o umorzeniu postępowania jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę., Uznając, iż w niniejszej sprawie skarżący skutecznie cofnął skargę, tym samym na podstawie wyżej...

V SA/Wa 2425/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-16

udzielenia wsparcia p o s t a n a w i a: umorzyć postępowanie sądowe. W ustawowym terminie L. S. złożył za pośrednictwem organu skargę na decyzję Prezesa Agencji Rynku Rolnego...
. zwanej dalej p.p.s.a.) sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę., Zgodnie z art. 60 tejże ustawy, skarżący może cofnąć...

V SA/Wa 554/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-16

a w i a: umorzyć postępowanie sądowe. W ustawowym terminie J. G. złożyła za pośrednictwem organu skargę na decyzję Prezesa Agencji Rynku Rolnego z [...] stycznia 2012r...
postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę., Zgodnie z art. 60 tejże ustawy, skarżący może cofnąć skargę, a cofnięcie skargi wiąże...

V SA/Wa 103/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-02

postanawia: - umorzyć postępowanie sądowe. W piśmie z dnia 11 grudnia 2014 r. (k. 4 akt sądowych) skarżący oświadczył, iż cofa pismo z dnia 5 grudnia 2014 r. skierowane...
, że skarżący cofnął skargę., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:, Stosownie do art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu...

V SA/Wa 1959/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-01

dostaw postanawia: umorzyć postępowanie sądowe ze skargi E. L. Pismem z 18 listopada 2009 r. E. L. (dalej: skarżąca) wniosła skargę na decyzję opisaną w komparycji., Pismem...
postanowienie o umorzeniu postępowania jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę, natomiast stosownie do pkt 3 powyższego przepisu umorzenie postępowania następuje wtedy...

V SA/Wa 984/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-27

postanawia: umorzyć postępowanie sądowe. K. Ż. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę z dnia 24 stycznia 2015 r. na decyzję Prezesa Rynku Rolnego...
stwierdza, iż wydanie wyroku stało się zbędne i na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 ustawy z 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j...
1   Następne >   +2   +5   11