Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa X

V SA/Wa 1747/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-24

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia [...] czerwca 2011 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zawieszenia postępowania oraz umorzenia...
postępowania w pierwszej instancji 1. uchyla zaskarżone postanowienie w części dotyczącej umorzenia postępowania I instancji; 2. zasądza od Prezesa Agencji Restrukturyzacji...

V SA/Wa 796/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-15

pobranych płatności postanawia umorzyć postępowanie sądowe Pismem procesowym z dnia 29 stycznia 2013r. strona skarżąca wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu...
[...] Oddziału Regionalnego ARiMR w [...] o ustaleniu kwoty nienależnie pobranych płatności i umorzył postępowanie w sprawie., W odpowiedzi na skargę Prezes ARiMR wniósł...

V SA/Wa 1135/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-29

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia [...] stycznia 2014 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zmian założeń biznesplanu...
postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne; 2. zwrócić skarżącemu P.N. ze Skarbu Państwa - kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie kwotę 200 zł...

V SA/Wa 1134/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-29

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia [...] stycznia 2014 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zmian założeń biznesplanu...
postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne; 2. zwrócić skarżącej A.N. ze Skarbu Państwa - kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie kwotę 200 zł...

V SA/Wa 1164/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-29

Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia [...] listopada 2013 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie odwołania...
od decyzji o odmowie wyrażenia zgody na zmianę założeń biznesplanu postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne; 2. zwrócić skarżącej A. N. ze Skarbu Państwa - kasy...

II GSK 1164/13 - Wyrok NSA z 2014-09-30

i Modernizacji Rolnictwa z dnia [...] sierpnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie o ustalenie kwoty nienależnie pobranych płatności...
skargę W. K. na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z [...] sierpnia 2012r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego...

V SA/Wa 274/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-27

pomocy finansowej na modernizację gospodarstwa rolnego postanawia: umorzyć postępowanie sądowe Pismem z dnia 25 czerwca 2008r. Z. O. wniósł skargę na pismo Prezesa...
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia... maja 2008r., Pismem procesowym z dnia 25 lipca 2008r., pełnomocnik organu wniósł o umorzenie postępowania wszczętego...

V SA/Wa 1163/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-29

Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia [...] listopada 2013 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie odwołania...
od decyzji o odmowie wyrażenia zgody na zmianę założeń biznesplanu postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne; 2. zwrócić skarżącemu P. N. ze Skarbu Państwa - kasy...

V SA/Wa 993/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-10-08

odmowy przyznania środków z tytułu pomocy finansowej postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe. 2. zasądzić od Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa...
niniejszego postanowienia., Organ w odpowiedzi na skargę wniósł o umorzenie postępowania sądowego na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 w zw. Z art. 54 § 3 ustawy z dnia 30...

V SA/Wa 2402/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-14

sprawy ze skargi J. S. na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia ... sierpnia 2012 r. Nr ... w przedmiocie umorzenia postępowania...
odwoławczego w sprawie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności rolnośrodowiskowych postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe 2. zwrócić J. S. kwotę ... złotych...
1   Następne >   +2   +5   +10   93