Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów X

III SAB/Lu 33/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-12-19

o wznowienie postępowania dyscyplinarnego - w zakresie umorzenia postępowania p o s t a n a w i a: umorzyć postępowanie. Pismem z dnia [...] października 2012 r. M. G. wniósł...
dyscyplinarnego., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o umorzenie postępowania z uwagi na wydanie w dniu [...] października 2012 r. postanowienia w przedmiocie przywrócenia...

III SA/Lu 366/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-06-25

odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o wznowienie postępowania dyscyplinarnego postanawia I. umorzyć postępowanie; II. zwrócić z urzędu M.G.ze środków Skarbu...
lub czynności dotkniętych wadą nieważności., W myśl art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę...

II SA/Wa 364/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-22

doszło do złożenia przez Rzecznika Dyscyplinarnego wniosku o umorzenie postępowania dyscyplinarnego i fakt ten eksponowany był również przez obrońcę obwinionego...
, który także wnosił o umorzenie postępowania, powołując się na okoliczność, iż z powodu zakłócenia czynności psychicznych, obwiniony nie mógł w czasie czynu rozpoznać...

IV SA/Wr 429/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-05-29

skreślenia z listy studentów postanawia umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne. Sygn. akt IV SA/Wr 429/08 2, Uzasadnienie, M. K. wniósł do Wojewódzkiego Sądu...
o umorzeniu postępowania w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego, chyba że udział...

IV SA/Wr 429/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-06-03

studentów postanawia umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne wszczęte wnioskiem o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów...
. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania w razie śmierci strony...

III SA/Lu 366/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-06-02

Uniwersytetu z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o wznowienie postępowania dyscyplinarnego postanawia: umorzyć postępowanie...
p.p.s.a., sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę., W przedmiotowej sprawie skarżący cofnął złożony wniosek...

IV SA/Wr 256/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-10-30

szerzej wyżej Komisja nie dopatrzyła się przesłanek dla umorzenia prowadzonego postępowania na podstawie art. 31 § 1 k.k. w zw. z art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k....
pozwalał na rozpoznanie znaczenia i świadome pokierowanie swoim postępowaniem;, 2. na podstawie tak przeprowadzonego dowodu orzeczenie co do meritum sprawy poprzez umorzenie...

III SA/Lu 731/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-01-25

umorzeniu, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 w zw. z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270...
Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Studentów z dnia [...] czerwca 2003 r. Nr [...] w przedmiocie zawieszenia w prawach studenta p o s t a n a w i a 1. Postępowanie...

I OZ 4/10 - Postanowienie NSA z 2010-01-18

Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia [...] lipca 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania stypendium postanawia: umorzyć postępowanie z zażalenia Pismem z dnia...
w przedmiocie wezwania skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego., W myśl art. 60 w zw. z art. 197 i art. 193 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami...

IV SAB/Wr 171/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-03-05

[...] we W. w przedmiocie rozpatrzenia odwołania postanawia: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne wszczęte wnioskiem o ustanowienie adwokata z urzędu. Wojewódzki Sąd Administracyjny...
. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy stało się ono...
1   Następne >   2