Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Urzędu Skarbowego X

II FSK 1251/10 - Wyrok NSA z 2012-02-10

Pierwszego Urzędu Skarbowego w Z. w przedmiocie bezczynności organu w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę kasacyjną, Wyrokiem z dnia 23 lutego 2010 r...
grudnia 2006 roku o umorzenie postępowania egzekucyjnego., Stan faktyczny sprawy przedstawiony w zaskarżonym orzeczeniu przedstawia się następująco., W dniu 17 października...

III SAB/Wa 28/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-21

. na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego w P. w przedmiocie rozpoznania wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego Ministra Finansów postanawia umorzyć postępowanie sądowe...
czy wystąpiła bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania (z rażącym bądź nie naruszeniem prawa), mimo jeśli wystąpią podstawy do umorzenia postępowania sądowego w zakresie...

III SAB/Łd 9/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-10-29

należności uległy przedawnieniu, co powinno skutkować umorzeniem postępowania w niniejszej sprawie., W odpowiedzi na skargę Naczelnik Urzędu Skarbowego w [...] wniósł...
egzekucyjnemu, prowadzonemu na podstawie zaskarżonych tytułów wykonawczych A. K. zarzuciła naruszenie art. 33 § 1 pkt 1 u.p.e.a. i wniosła o umorzenie postępowania egzekucyjnego...

III SAB/Wa 4/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-25

Urzędu Skarbowego W. w przedmiocie prowadzonego postępowania egzekucyjnego p o s t a n a w i a: umorzyć postępowanie sądowe 1. Wnioskiem z dnia 28 kwietnia 2008 r. (wpływ...
się o umorzenie postępowania egzekucyjnego objętego tytułami wykonawczymi nr [...] i [...], dotyczącymi zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2001...

SA/Bk 978/03 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-04-07

., wnosił 'o umorzenie postępowania egzekucyjnego'., Jako podstawę żądań wniosku podał: 'art. 33 pkt 7 i 59 § 1 pkt 7 w zw. z art. 15 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r...
terminu., Ponadto podano, że w dniu 25.02.2003 r. I. R. zwracał się o umorzenie postępowania egzekucyjnego jako prowadzonego bezzasadnie., Wniosek ten został rozpatrzony...

III SA/Łd 17/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-05-05

Skarbowego o umorzenie postępowania egzekucyjnego., Odnośnie żądania zwrotu wyegzekwowanych kwot podał, że do dziś nie otrzymał od organu egzekucyjnego dokumentów będących...
egzekucyjnym w administracji, uzasadniająca umorzenie postępowania egzekucyjnego., Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi uprawomocnił się 3 września 2009 r...

I SAB/Go 47/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-02-23

na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego zobowiązuje Naczelnika Urzędu Skarbowego do wydania w terminie 30 dni od dnia...
otrzymania przez organ odpisu prawomocnego orzeczenia Sądu, rozstrzygnięcia w przedmiocie wniosku skarżącego z [...] grudnia 2006 roku o umorzenie postępowania egzekucyjnego...

III SAB/Wa 30/22 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-08-25

niejawnym sprawy ze skargi Z.S. na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o umorzenie postępowania podatkowego w sprawie rozliczenia...
podatku od towarów i usług za maj 2016 r. postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe; 2. zwrócić ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie...

III SA/Gl 1455/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-01-14

niejawnym sprawy ze M.B. na czynność Naczelnika Urzędu Skarbowego w Z. w przedmiocie podatku od towarów i usług postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe, 2. zwrócić...
. strona skarżąca wniosła o umorzenie postępowania na skutek cofnięcia skargi oraz zwrot kwoty 200 zł tytułem uiszczonego wpisu., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył...

III SA/Gl 1454/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-01-14

niejawnym sprawy ze Z.B. na czynność Naczelnika Urzędu Skarbowego w Z. w przedmiocie podatku od towarów i usług postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe, 2. zwrócić...
. strona skarżąca wniosła o umorzenie postępowania na skutek cofnięcia skargi oraz zwrot kwoty 200 zł tytułem uiszczonego wpisu., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył...
1   Następne >   +2   +5   +10   100