Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego X

I SA/Po 66/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-03-29

w [...] z dnia [...] listopada 2021 roku nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego oddala skargę. Naczelnik [...] Urzędu Celno-Skarbowego w [...] prowadził...
r., nr [...] umorzył postępowanie wszczęte zażaleniem skarżącej., W ocenie organu w sprawie wystąpiła bezprzedmiotowość postępowania zażaleniowego, ponieważ Naczelnik...

I SA/Bk 632/19 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2019-12-04

grudnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o umorzenie postępowania w sprawie ze skargi 'P.' SA w W. na postanowienie Naczelnika P. Urzędu Celno-Skarbowego w B...
o uzupełnienie decyzji organu co do jej rozstrzygnięcia o stwierdzenie dotyczące odmowy stronie dostępu do akt sprawy p o s t a n a w i a: umorzyć postępowanie sądowe...

I SA/Ol 754/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-02-24

Celno-Skarbowego z dnia [...], nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania podatkowego w sprawie podatku od towarów i usług za maj, czerwiec i wrzesień 2015 r...
. oraz umorzenia postępowania w sprawie określenia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za lipiec 2015 r. oddala skargę. Decyzją z [...] Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego (dalej...

I SA/Lu 266/22 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2022-06-23

. nr [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanawia: I. umorzyć postępowanie, II. zasądzić od Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego w B. P. na rzecz K. spółki...
poinformował, że wnosi o umorzenie postępowania z uwagi na jego bezprzedmiotowość powstałą w wyniku uwzględnienia skargi w całości przez organ. W uzasadnieniu odpowiedzi na skargę...

III SA/Wa 791/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-05-12

) umorzyć postępowanie sądowe; 2) zasądzić od Naczelnika [...] Urzędu Celno-Skarbowego w W. na rzecz J.K. kwotę 2 640 zł (słownie: dwa tysiące sześćset czterdzieści złotych...
. oraz poprzedzającą ją decyzję z [...] października 2019 r. oraz umorzył postępowanie w sprawie. Decyzja została doręczone pełnomocnikowi Skarżącego 15 kwietnia 2020 r., Pismem z 17...

III SA/Wa 790/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-05-12

) umorzyć postępowanie sądowe; 2) zasądzić od Naczelnika [...] Urzędu Celno-Skarbowego w W. na rzecz K.K. kwotę 2 640 zł (słownie: dwa tysiące sześćset czterdzieści złotych...
2020 r. oraz poprzedzającą ją decyzję z [...] października 2019 r. oraz umorzył postępowanie w sprawie. Decyzja została doręczone pełnomocnikowi Skarżącej 15 kwietnia...

I SA/Gl 1409/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-08-18

Celno-Skarbowego w Katowicach z dnia [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie podatku od towarów i usług za listopad 2016 r. oddala skargę...
w tym miesiącu, do których zastosowanie ma art. 108 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług - umorzył postępowanie odwoławcze., Decyzje zapadły w następującym stanie...

I SA/Sz 459/22 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2022-09-13

z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania p o s t a n a w i a: 1. umorzyć postępowanie sądowe, 2. zasądzić...
., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o umorzenie postępowania sądowego. Wyjaśnił, że zarzuty w skardze zasługują w całości na uwzględnienie. Organ zgodził się, że przy wydaniu...

I SA/Gd 2134/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-03-20

od osób fizycznych za 2012 rok postanawia 1. umorzyć postępowanie, 2. zasądzić od Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego na rzecz R.P. kwotę 15.467 zł (piętnaście tysięcy...
z 2019 r., poz. 2325) - dalej w skrócie p.p.s.a. uwzględnił zarzuty skargi i uchylił zaskarżoną decyzję oraz orzekł o umorzeniu postępowania., Wojewódzki Sąd...

I FSK 1187/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-22

2013 r. postanawia: 1) umorzyć postępowanie kasacyjne, 2) zwrócić Naczelnikowi [...] Urzędu Celno-Skarbowego w B. ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
1 pkt 1 i § 2 P.p.s.a. w związku z art. 193 P.p.s.a. postanowił umorzyć postępowanie kasacyjne., O zwrocie uiszczonego wpisu od skargi kasacyjnej orzeczono na podstawie...
1   Następne >   +2   +5   +10   53