Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Zdrowia X

II GSK 144/07 - Wyrok NSA z 2007-11-13

. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego wniosku o umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny...
2006 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego wniosku o umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego., Sąd oparł swoje ustalenia na następującym...

III SA/Wa 623/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-12-08

Zdrowia z dnia [...] stycznia 2006 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania wszczętego z wniosku o umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego oddala skargę G. . Sp...
. złożyła wniosek o umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego prowadzonego przez Ministra wobec szpitala klinicznego. Zdaniem G. podstawą umorzenia postępowania...

II SA/Op 507/21 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-12-31

) umorzyć postępowanie sądowe, 2) zasądzić od Dyrektora Szpitala Powiatowego im. [...] w S. na rzecz skarżącej I. K. kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów...
, co następuje:, Postępowanie w sprawie należało umorzyć., W art. 161 § 1 P.p.s.a. określono sytuacje, w których sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania. Zgodnie z pkt...

VII SA/Wa 1910/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-22

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P.'[...] ' Sp. z o.o z siedzibą w M. na decyzję Ministra Zdrowia z dnia [...] maja 2007r. znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania...
w sprawie wydania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego postanawia: umorzyć postępowanie sądowe. Decyzją z dnia [...] maja 2007r. nr [...] Minister...

II SAB/Wa 162/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-30

. umorzyć postępowanie w sprawie, 2. zwrócić skarżącemu kwotę 100 zł (sto złotych) uiszczoną tytułem wpisu od skargi. Pismem z dnia 8 maja 2012 r. skarżący P. S. cofnął...
wniesioną skargę, wniósł o umorzenie postępowania oraz wystąpił o zwrot uiszczonego wpisu., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:, Stosownie...

VII SA/Wa 393/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-08

. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przedłużenia okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie surowca farmaceutycznego do obrotu postanawia: umorzyć postępowanie sądowe...
., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przedłużenia okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie surowca farmaceutycznego do obrotu., Organ w odpowiedzi...

VI SA/Wa 2228/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-21

wyrobu medycznego na wykazie leków refundowanych postanawia 1. umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, 2. zasądzić od Ministra Zdrowia...
Administracyjnego w Warszawie., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego. W uzasadnieniu podniósł, iż działając na podstawie art. 54 § 3...

II OSK 109/09 - Wyrok NSA z 2009-07-07

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poddębicach na decyzję Minister Zdrowia z dnia [...] lutego 2008 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania...
. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 78, poz. 684 ze zm.) orzekł o umorzeniu postępowania...

VI SA/Wa 2232/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-13

r. odpowiedzi na skargę organ wniósł o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego z przedmiotowej skargi. Jednocześnie organ wskazał, iż wydał w oparciu o art. 54 §...
rozprawy. W myśl art. 161 § 1 pkt 3) p.p.s.a sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie stało się bezprzedmiotowe., W zaistniałej sytuacji...

II SA/Wa 2169/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-17

wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy postanawia 1. umorzyć postępowanie w sprawie 2. zasądzić od Ministra Zdrowia na rzecz M.K. kwotę 100 zł (sto złotych) tytułem zwrotu...
oraz zasądzenie zwrotu kosztów postępowania., W odpowiedzi na skargę Minister Zdrowia wniósł o umorzenie postępowania, wskazując, że postanowieniem z dnia [...] grudnia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100