Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej X

I SA/Wa 2582/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-14

2013 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania oddala skargę. Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej decyzją z dnia [...] sierpnia 2013 r...
. w całości i umorzył postępowanie przed organem pierwszej instancji., Zaskarżona decyzja Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej została wydana w następującym...

I SA/Wa 3/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-05-29

postępowania postanawia: umorzyć postępowanie sądowe. B. S. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa...
i Gospodarki Morskiej z dnia [...] października 2013 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania., W toku postępowania, w następstwie postanowienia referendarza...

I SAB/Wa 461/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-02

orzeczenia postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe; 2. zwrócić skarżącej wpis sądowy w wysokości 100 (sto) złotych. I. G. w dniu [...] lipca 2013 r. wniosła...
. nr [...]., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o umorzenie postępowania i wskazał, że w dniu [...] sierpnia 2013 r. wydał decyzję nr [...] rozstrzygającą sprawę przedmiotowego wniosku...

I SAB/Wa 459/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-02

orzeczenia postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe; 2. zwrócić skarżącej wpis sądowy w wysokości 100 (sto) złotych. I. G. w dniu [...] lipca 2013 r. wniosła...
. nr [...]., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o umorzenie postępowania i wskazał, że w dniu [...] sierpnia 2013 r. wydał decyzję nr [...]rozstrzygającą sprawę przedmiotowego wniosku...

I SAB/Wa 458/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-02

orzeczenia postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe; 2. zwrócić skarżącej wpis sądowy w wysokości 100 (sto) złotych. I. G. w dniu [...] lipca 2013 r. wniosła...
. nr [...]., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o umorzenie postępowania i wskazał, że w dniu [...] sierpnia 2013 r. wydał decyzję nr [...] rozstrzygającą sprawę przedmiotowego wniosku...

I SAB/Wa 460/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-25

orzeczenia postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe; 2. zwrócić skarżącej wpis sądowy w wysokości 100 (sto) złotych. I. G. w dniu [...] lipca 2013 r. wniosła...
na skargę organ wniósł o umorzenie postępowania i wskazał, że w dniu [...] sierpnia 2013 r. wydał decyzję nr [...] rozstrzygającą sprawę przedmiotowego wniosku., Pismem z dnia...

I SA/Wa 1641/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-03

postępowania postanawia - umorzyć postępowanie sądowe - W dniu 12 czerwca 2013 r. M. R. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Ministra...
położonej w W. przy ul. [...] (dz. ew. [...]) i umorzył postępowanie przed organem I instancji., Pismem z dnia 29 lipca 2013 r. skarżący cofnął skargę wskazując, że Minister...

I OSK 2619/14 - Wyrok NSA z 2016-08-09

i Gospodarki Morskiej z dnia [...] września 2013 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem...
. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania. Wyrok został wydany w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy:, Wojewoda Lubelski, na podstawie art. 2 ust. 1, 2 i 3...

I SA/Wa 2749/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-21

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia [...] września 2013 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania oddala skargę. Wojewoda [...], działając...
i Gospodarki Morskiej umorzył postępowanie wszczęte z wniosku K. O. w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody [...] z dnia [...] lipca 1994 r...

I SAB/Wa 578/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-11

decyzji postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe; 2. zasądzić od Ministra Infrastruktury i Rozwoju na rzecz skarżących D.M. i A.M. solidarnie kwotę 340 (trzysta...
[...] września 1998 r., Pismem z dnia 25 listopada 2013 r. (k-16 akt sądowych) r.pr. A.G. wniosła o umorzenie postępowania wszczętego przedmiotową skargą na bezczynność...
1   Następne >   +2   +5   +10   88