Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Transportu X

I OSK 215/07 - Postanowienie NSA z 2008-02-26

. na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania nadzorczego p o s t a n a w i a: zawiesić postępowanie sądowe...
. na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania nadzorczego., Dnia 5 grudnia 2006 r. M. H. wniosła skargę kasacyjną...

I OSK 1534/06 - Postanowienie NSA z 2006-10-26

Wojewody [...] z dnia [...]. w przedmiocie zwrotu podania postanawia umorzyć postępowanie sądowe ze skargi kasacyjnej W dniu 11 sierpnia 2006 r. Minister Budownictwa złożył...
do art. 161 § 1 pkt 1 w/w ustawy Sąd wydaje postanowienie o umorzenie postępowania jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę. Postanowienie o umorzeniu postępowania...

VI SA/Wa 1879/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-29

wszczęcia postępowania postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe; 2. zwrócić skarżącej D. S.A. z/s w Z. kwotę 100 (sto) złotych tytułem uiszczonego wpisu sądowego. Pismem z dnia...
skargę oraz wniosła o umorzenie postępowania., Zgodnie z dyspozycją art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz...

VI SAB/Wa 78/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-13

- o umorzenie postępowania w sprawie [...]., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, W myśl art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu...
do art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. w przypadku skutecznego cofnięcia skargi, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania., W ocenie Sądu w niniejszej sprawie...

VI SAB/Wa 79/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-13

- o umorzenie postępowania w sprawie [...]., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, W myśl art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu...
do art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. w przypadku skutecznego cofnięcia skargi, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania., W ocenie Sądu w niniejszej sprawie nie zachodzą...

VII SA/Wa 2943/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-23

[...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zmiany certyfikatu postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe, 2. zwrócić E. E. sp. z o.o. z siedzibą w [...]. ze Skarbu Państwa...
Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia [...] października 2015r., znak [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zmiany certyfikatu., Następnie w piśmie...

VII SA/Wa 62/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-09

: umorzyć postępowanie sądowe K.'[...]' Sp. o.o. z siedzibą w K. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Prezesa Urzędu Transportu...
p.p.s.a. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę., W niniejszej sprawie podczas rozprawy w dniu 9 grudnia 2015 r. skarżąca...

VII SA/Wa 2600/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-18

nowego zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu strukturalnego postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe, 2. zasądzić od Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego...
wniósł o umorzenie postępowania, wskazując, że uwzględnił skargę w całości., W aktach postępowania administracyjnego przesłanych wraz z odpowiedzią na skargę znajduje...

IV SAB/Wa 179/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-11

sprawy ze skargi K. P. na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpoznania wniosku postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe; 2. zasądzić od Ministra Transportu...
pismem z 12 września 2011 r., Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej - w odpowiedzi na skargę - wniósł o umorzenie postępowania sądowego (względnie...

VI SAB/Wa 45/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-06

w przedmiocie niewydania wypisów z licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego postanawia 1. umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym...
się bezprzedmiotowe i sąd obowiązany jest wydać postanowienie o umorzeniu postępowania., Biorąc powyższe pod rozwagę na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. orzeczono...
1   Następne >   +2   +5   +10   13