Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Sprawiedliwości X

II GSK 50/11 - Postanowienie NSA z 2012-02-21

postępowania w sprawie obsady wolnego stanowiska komornika sądowego postanawia: 1. umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym; 2. zwrócić I. M. uiszczony wpis...
oddalił skargę [...] na decyzję Ministra Sprawiedliwości z dnia [...] lutego 2010 r. nr [...]w przedmiocie wniosku o umorzenie postępowania w sprawie obsady wolnego...

II GSK 2186/14 - Wyrok NSA z 2016-04-14

powołania na ww. stanowisko M. J., M. P.-S., P. W. i A. Ż. oraz uchylił tę decyzję w części dotyczącej wniosku D. G. i w tym zakresie umorzył postępowanie pierwszej instancji...
organ umotywował cofnięciem wniosku o powołanie na przedmiotowe stanowisko przez D. G., co skutkowało uchyleniem decyzji organem I instancji i umorzeniem postępowania...

VI SA/Wa 574/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-19

sprawy ze skargi I. w K. na decyzję Ministra Sprawiedliwości z dnia [...] stycznia 2018 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego postanawia: 1...
. umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie; 2. zwrócić skarżącej I. w K. kwotę 200 (słownie: dwieście) złotych uiszczoną tytułem wpisu sądowego...

II GSK 899/10 - Postanowienie NSA z 2011-09-21

uwzględnienia wniosku o przyznanie praw strony w postępowaniu dotyczącym obsady wolnego stanowiska komornika sądowego postanawia: 1. umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem...
o umorzenie postępowania oraz o zasądzenie kosztów postępowania wskazując, iż wniosek ten uzasadniony jest decyzją Ministra Sprawiedliwości z [...] marca 2011 r...

VI SA/Wa 1170/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-10-10

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi I. w L. na decyzję Ministra Sprawiedliwości z dnia [...] marca 2017 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego postanawia...
: umorzyć postępowanie kasacyjne Wyrokiem z dnia 14 grudnia 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę I. w L. (dalej 'skarżąca') na decyzję...

VI SA/Wa 2744/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-11-04

niejawnym sprawy ze skargi Rady Izby Notarialnej w G. na decyzję Ministra Sprawiedliwości z dnia [...] czerwca 2014 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania...
odwoławczego postanawia: 1. umorzyć postępowanie; 2. zwrócić stronie skarżącej Radzie Izby Notarialnej w G. kwotę 200 (słownie dwieście) złotych tytułem uiszczonego wpisu...

VI SA/Wa 746/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-07-11

. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi I. w [...] na decyzję Ministra Sprawiedliwości z dnia [...] stycznia 2018 nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego...
postanawia: 1. umorzyć postępowanie; 2. zwrócić I. w [...] kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem uiszczonego wpisu sądowego. I. w [...] wniosła do Wojewódzkiego Sądu...

VI SA/Wa 770/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-13

. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi I. w K. na decyzję Ministra Sprawiedliwości z dnia [...] lutego 2017 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego...
w sprawie powołania na stanowisko komornika sądowego postanawia: 1. umorzyć postępowanie; 2. zwrócić I. w K. kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem uiszczonego wpisu...

VI SA/Wa 769/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-09

Sprawiedliwości z dnia [...] lutego 2017 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne; 2...
Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Ministra Sprawiedliwości z dnia [...] lutego 2017 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego (w sprawie powołania...

VI SA/Wa 2746/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-11-07

niejawnym sprawy ze skargi Rady Izby Notarialnej w G. na decyzję Ministra Sprawiedliwości z dnia [...] czerwca 2014 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania...
odwoławczego w sprawie z wniosku K. R. o powołanie na stanowisko notariusza i wyznaczenie siedziby kancelarii notarialnej w G. postanawia 1. umorzyć postępowanie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100