Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Sportu X

VI SAB/Wa 34/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-10-10

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie polskiego związku sportowego postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne; 2. zasądzić od Ministra Sportu i Turystyki...
października 2007 r. pełnomocnik organu złożył pismo procesowe z dnia [...] października 2007 r., w którym wniósł o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego...

VI SA/Wa 3448/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-17

gospodarczej w zakresie organizowania imprez turystycznych i wykreślenia z rejestru postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne, 2. zasądzić od Ministra Sportu...
. Nr [...] i umorzył postępowanie w I instancji w całości., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o umorzenie postępowania, bowiem w trybie autokontroli uwzględnił skargę...

II SA/Wa 1240/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-11-17

postanawia umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie. Z. K. 1 lipca 2016 r. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie...
wniósł o umorzenie postępowania na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz...

VI SA/Wa 2408/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-10

z dnia [...] czerwca 2013 r. nr [...] w przedmiocie nakazu wstrzymania usług hotelarskich postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne; 2. zasądza od Ministra...
. Organ ten uchylił zaskarżoną decyzję oraz decyzję Marszałka Województwa [...] z dnia [...] lutego 2013 r. nr [...] i umorzył postępowanie I instancji w całości. W oparciu...

VI SA/Wa 2496/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-17

umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne Skarżący - M. D. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Ministra Sportu i Turystyki z dnia...
2012 r., w którym skarżący cofnął skargę., W piśmie z dnia 30 listopada 2012 r. organ wniósł o umorzenie postępowania w związku z cofnięciem skargi, Zgodnie z przepisem...

V SAB/Wa 9/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-22

Ministra Sportu i Turystyki w sprawie wszczęcia postępowania o zwrot dotacji; postanawia: umorzyć postępowanie sądowe Pismem z 28 marca 2011 r. Skarżąca wniosła...
i Turystyki z dnia ... czerwca 2011 r. Nr ..., Na rozprawie przed Sądem w dniu 22 września 2011 r. pełnomocnik Skarżącej wniósł o umorzenie postępowania w całości...

VI SA/Wa 2739/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-24

hotelarskich postanawia: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne. Skarżący - R. N., wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w prawidłowym trybie...
przeciwpożarowych., W odpowiedzi na skargę Minister Sportu i Turystyki wniósł o umorzenie niniejszego postępowania na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a., a to z uwagi na fakt...

II GSK 529/13 - Wyrok NSA z 2014-05-29

umorzenia postępowania odwoławczego 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od H. S. na rzecz Ministra Sportu i Turystyki kwotę 180 (sto osiemdziesiąt) złotych tytułem kosztów...
Sportu i Turystyki z dnia [...] kwietnia 2012 r. - wskazując, że jej przedmiotem było umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia prawidłowości działania...

V SA/Wa 77/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-06-30

.[...] w W. na decyzję Ministra Sportu i Turystyki z dnia [...] listopada 2010 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie z wniosku o umorzenie należności...
w mocy decyzję własną z [...] września 2010r. o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku Polskiego Towarzystwa Społeczno-Sportowego ' [...]' z siedzibą...

VI SA/Wa 400/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-12-28

umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie Pismem z dnia 18 stycznia 2016 r. P. , reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, wniosła...
pkt 1 p.p.s.a. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę., W myśl art. 60 ww. ustawy, skarżący może rozporządzać skargą...
1   Następne >   +2   +5   9