Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Skarbu Państwa X

I SA/Wa 2219/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-16

Państwa z dnia [...] lipca 2013 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego oddala skargę. Minister Skarbu Państwa decyzją z dnia [...] lipca 2013...
§ 1 w zw. z art. 98 § 2 k.p.a. umorzył postępowanie w sprawie o wydanie decyzji potwierdzającej prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości przez Z. G...

I SA/Wa 1116/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-30

Ministra Skarbu Państwa z dnia [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania 1. oddala skargę; 2. przyznaje ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu...
[...] umorzył postępowanie w sprawie dotyczącej potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia przez S.K. nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej...

I OSK 1139/14 - Wyrok NSA z 2016-01-20

[...] kwietnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 30 stycznia 2014 r., sygn. akt I SA/Wa 1116/13 Wojewódzki Sąd...
Administracyjny w Warszawie oddalił skargę M. K. na decyzję Ministra Skarbu Państwa z dnia [...] kwietnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania., Wyrok powyższy...

I SA/Wa 775/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-18

. na postanowienie Ministra Skarbu Państwa z dnia [...] marca 2015 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego w sprawie odmowy wydania zaświadczenia stwierdzającego...
zrealizowanie prawa do rekompensaty oddala skargę. Minister Skarbu Państwa postanowieniem z dnia [...] marca 2015 r., nr [...] umorzył postępowanie zażaleniowe...

I OSK 1692/14 - Wyrok NSA z 2016-04-06

[...] lipca 2013 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego oddala skargę kasacyjną. UZASANIENIE, Wyrokiem z dnia 16 stycznia 2014 r. (sygn. akt I SA/Wa...
umorzenia postępowania administracyjnego., Wyrok został wydany w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych sprawy:, Wnioskiem z dnia 12 grudnia 2008 r., M. G...

I OZ 278/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-21

postępowania postanawia: umorzyć postępowanie zażaleniowe Zarządzeniem z dnia 30 grudnia 2010 r. Przewodniczący Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie...
wezwał J. S. do uiszczenia wpisu w kwocie 200 zł od skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa z dnia [...] października 2010 r., w przedmiocie umorzenia postępowania...

I OSK 737/16 - Wyrok NSA z 2018-02-21

umorzenia postępowania administracyjnego 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od P.S. na rzecz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji kwotę 360 zł (słownie: trzysta...
w Warszawie oddalił skargę P. S. na decyzję Ministra Skarbu Państwa z dnia [...] czerwca 2015 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego., Wyrok ten zapadł...

I SA/Wa 666/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-08

Ministra Skarbu Państwa z dnia [...] lutego 2013 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie potwierdzenia prawa do rekompensaty 1. oddala skargę; 2...
Wojewody [...] z dnia [...] grudnia 2012 r., nr [...] w sprawie umorzenia postępowania dotyczącego potwierdzenia prawa do rekompensaty., Zaskarżona decyzja Ministra Skarbu...

I OSK 812/06 - Postanowienie NSA z 2007-03-23

. nr DEiGMSP/4454/MW/04 w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej postanawia umorzyć postępowanie ze skargi kasacyjnej Skarżąca Gmina złożyła pismo...
na przeszkodzie umorzenia postępowania, Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji, na podstawie wskazanego przepisu. ...

I SA/Wa 583/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-17

niejawnym sprawy ze skargi J. K. na decyzję Ministra Skarbu Państwa z dnia [...] lutego 2015 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego postanawia...
umorzyć postępowanie sądowe. W dniu [...] marca 2015 r. J. K. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Ministra Skarbu Państwa z dnia...
1   Następne >   +2   +5   +10   63