Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rozwoju X
  • Symbol

I OSK 1289/21 - Wyrok NSA z 2022-04-21

z [...] marca 2011 r. Minister Infrastruktury umorzył postępowanie administracyjne, uznając się za organ niewłaściwy rzeczowo do załatwienia sprawy o stwierdzenie nieważności...
wywłaszczania nieruchomości, organem właściwym w takich sprawach jest obecnie Minister Inwestycji i Rozwoju. W ocenie organu pomimo umorzenia postępowania wniosek z 2005 r...

I SAB/Wa 94/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-20

niejawnym sprawy ze skargi Akademii [...] w W. na bezczynność Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o umorzenie postępowania administracyjnego...
postanawia 1. umorzyć postępowanie sądowe; 2. zwrócić Akademii [...] w W. kwotę 100 (sto) złotych tytułem uiszczonego wpisu sądowego. Akademia [...] w [...] wniosła...

I SAB/Wa 95/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-25

niejawnym sprawy ze skargi Akademii [...] w [...] na bezczynność Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o umorzenie postępowania administracyjnego...
postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe; 2. zwrócić Akademii [...] w [...] kwotę 100 (sto) złotych tytułem uiszczonego wpisu sądowego. Akademia [...] w [...] wniosła...

I SA/Wa 1363/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-10-26

. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe; 2. zasądzić od Ministra Inwestycji i Rozwoju na rzecz Skarbu Państwa - Prezydenta [...] i Miasta...
postępowania., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o umorzenie postępowania sądowego wobec dokonania przez organ autokontroli na podstawie art. 54 § 3 ustawy z dnia, 30...

I SAB/Wa 89/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-05

niejawnym sprawy ze skargi [...] w W. na bezczynność Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o umorzenie postępowania postanawia: 1. umorzyć...
w przedmiocie rozpoznania wniosku o umorzenie postępowania administracyjnego w związku z cofnięciem wniosku o wznowienie postępowania zakończonego decyzją Ministra...

V SA/Wa 1990/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-25

do wniesienia odwołania postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe, 2. zasądzić od Ministra Inwestycji i Rozwoju na rzecz P. A. I. P. z siedzibą w P. kwotę 480,00 zł...
się do Skarżącej o wskazanie, czy podtrzymuje skargę, czy też ją cofa i wnosi o umorzenie postępowania sądowego., Pismem z dnia 22 grudnia 2017 r. pełnomocnik Skarżącej...

I SA/Wa 596/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-06-15

o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącego pisma z [...] listopada 2021 r, znak: [...], zawierającego informację o umorzeniu z mocy prawa postępowania administracyjnego...
, że w konsekwencji powyższego, pismem z 15 listopada 2021 r. znak: [...]. poinformowano strony o umorzeniu z mocy prawa postępowania administracyjnego w przedmiocie stwierdzenia...

I SA/Wa 195/22 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-05-06

o umorzeniu postępowania z mocy prawa., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o odrzucenie, ewentualnie o oddalenie skargi. Wskazał, że umorzenie postępowania o stwierdzenie...
żadnych podmiotów. W piśmie poinformowano jedynie strony o umorzeniu postępowania z mocy prawa, z dniem 16 września 2021 r., tj. z dniem wejścia w życie ustawy z 11 sierpnia...

I SA/Wa 199/22 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-05-06

o umorzeniu postępowania z mocy prawa postanawia odrzucić skargę. A. D. i J. P. wnieśli skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na pismo Ministra Rozwoju...
i Technologii z 5 listopada 2021 r. [...] informujące o umorzeniu postępowania z mocy prawa., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o odrzucenie, ewentualnie o oddalenie skargi...

I SA/Wa 148/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-04-08

2021 r. nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę. Minister Rozwoju i Technologii decyzją...
własność F. S. i B. K. (w decyzji wskazanej jako B. K.) i umorzył postępowanie przed organem wojewódzkim., W uzasadnieniu powyższej decyzji Minister Rozwoju...
1   Następne >   +2   +5   +10   97