Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rozwoju Regionalnego X

I SA/Ol 397/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-07-11

A na informację Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie negatywnej oceny projektu p o s t a n a w i a I. umorzyć postępowanie sądowe, II. zwrócić...
przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.), powoływanej dalej jako: 'p.p.s.a.', sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania...

I SA/Ol 396/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-07-11

A na informację Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie negatywnej oceny projektu p o s t a n a w i a I. umorzyć postępowanie sądowe, II. zwrócić...
skargę i wniosła o umorzenie postępowania sądowego., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r...

V SA/Wa 132/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-23

ze środków unijnych postanawia: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne Pismem z ... grudnia 2010 r. Gmina N. (zwana dalej skarżącą) wniosła do Wojewódzkiego Sądu...
Administracyjnego w Warszawie skargę na opisaną w komparycji postanowienia decyzję., Pismem z ... stycznia 2011 r. skarżąca cofnęła skargę i wniosła o umorzenie postępowania...

IV SA/Wa 1885/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-02-19

Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia (...) lipca 2007 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego - oddala skargi - Zaskarżonym postanowieniem...
realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie [...] Obwodnicy W. [...], i umorzył postępowanie prowadzone przed Ministra Środowiska w pierwszej instancji., W uzasadnieniu...

V SA/Wa 389/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-15

uchybienia terminowi do wniesienia odwołania postanawia: umorzyć postępowanie sądowe Skargę na postanowienie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia [...] listopada 2012 r...
. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a., Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania gdy postępowanie (poza wypadkami wskazanymi w pkt 1 i 2 powołanego artykułu), z innych przyczyn...

V SA/Wa 1932/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-15

środków dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe; 2. zwrócić F. w W. wpis sądowy od skargi w wysokości ... zł ... uiszczony...
Administracyjny w Warszawie uznał cofnięcie skargi za skuteczne i dlatego, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 ustawy p.p.s.a. umorzył postępowanie sądowe oraz orzekł o zwrocie...

V SA/Wa 2487/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-29

odwołania postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe; 2. zasądzić od Ministra Rozwoju Regionalnego na rzecz S. B. kwotę ... zł (... złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania...
., W myśl art. 161 § 1 pkt 3 ustawy p.p.s.a., Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania gdy postępowanie (poza wypadkami wskazanymi w pkt 1 i 2 powołanego artykułu...

V SA/Wa 145/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-16

projektu postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe; 2. zasądzić od Ministra Rozwoju Regionalnego na rzecz J. D. kwotę ... zł (... złotych) tytułem zwrotu kosztów...
wniósł o umorzenie postępowania sądowego ze względu na jego bezprzedmiotowość w związku z uwzględnieniem skargi w trybie autokontroli na podstawie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30...

II SAB/Wa 153/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-22

rozparzenia wniosku z dnia [...] grudnia 2009 r. o udostępnienie informacji publicznej postanawia 1. umorzyć postępowanie; 2. zwrócić stronie skarżącej - Ogólnopolskiej...
przepisanych., W odpowiedzi na przedmiotową skargę pełnomocnik organu wniósł o umorzenie postępowania, informując, że wszystkie wnioskowane informacje, poza protokołami...

II SAB/Wa 363/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-03

w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia [...] października 2010 r. o udostępnienie informacji publicznej postanawia 1. umorzyć postępowanie 2. zasądzić od Ministra Rozwoju...
., W odpowiedzi na skargę Minister Rozwoju Regionalnego wniósł o jej oddalenie lub umorzenie postępowania na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 ppsa. Wskazał, iż organ...
1   Następne >   +2   +5   +10   15