Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi X
  • Symbol

IV SA/Wa 2690/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-19

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] września 2012 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania 1. uchyla zaskarżone postanowienie; 2. zasądza od Ministra...
przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych zezwolenia na nabycie przez cudzoziemca nieruchomości rolnych i umorzył postępowanie w sprawie., II. Zaskarżone...

I SA/Wa 167/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-22

nr [...] i [...]), wnosząc przy tym o uchylenie decyzji Wojewody oraz umorzenie postępowania. Odnosząc się do tego pisma Minister podniósł, że wniosek taki mógłby być złożony przez stronę...
w przedmiocie uchylenia decyzji organu I instancji i umorzenia postępowania w sprawie w związku z cofnięciem wniosku., Skarżąca wniosła o uchylenie decyzji organów l i II instancji...

I OSK 1589/15 - Wyrok NSA z 2017-05-05

z dnia 1 sierpnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 30 stycznia...
2015 r. sygn. akt I SA/Wa 2966/14 oddalił skargę M.T. na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania...

I OSK 1549/17 - Wyrok NSA z 2019-04-12

Sołeckiej Wsi [...] i Sołtysa Wsi [...] na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] lipca 2015 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania 1. uchyla...
[...] lipca 2015 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego odwołania Radcy Sołeckiej od decyzji Wojewody Małopolskiego z dnia [...] maja 2010 r...

II SA/Wa 2201/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-04

do ponownego wykorzystania postanawia 1. umorzyć postępowanie w sprawie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, 2. zasądzić od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi...
na skargę organ wniósł o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego w przedmiotowej sprawie, wskazując, że organ przychylił się do argumentacji skarżącej i udostępnił...

IV SA/Wa 344/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-10

2010 roku wydanej w sprawie o sygn. [...] o umorzeniu postępowania z wniosku I. J. o wydanie w trybie § 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 1...
Trybunału, o którym mowa w art. 190 ust. 1 Konstytucji RP, a zatem nie posiada mocy powszechnie obowiązującej, o tyle oparcie ocenianej decyzji o umorzeniu postępowania...

IV SA/Wa 2190/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-11-22

od wydania zezwolenia na nabycie nieruchomości postanawia: 1) umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne, 2) zasądzić od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rzecz skarżącego...
o uchylenie powyższych postanowień i umorzenie postępowania pierwszej instancji., Skarżący uiścił wpis od skargi w wysokości 100 zł oraz opłatę skarbową od pełnomocnictwa...

IV SAB/Wa 128/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-14

ze skargi S. R. na bezczynność Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe...
decyzję, którą uchylił decyzję własną z [...] listopada 2009 r. i umorzył postępowanie w I instancji. Wobec powyższego wniósł o umorzenie postępowania., Sąd zważył...

IV SA/Wa 401/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-09

postępowania odwoławczego postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe; 2. zasądzić od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rzecz Wójta Gminy P. kwotę 200 zł (dwieście złotych...
) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi decyzją z dnia [...] września 2016r. nr [...] umorzył postępowanie odwoławcze o ponowne...

I OSK 354/17 - Postanowienie NSA z 2019-01-10

Ośrodka Terapii Uzależnień w G. na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] marca 2016 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego postanawia...
: 1) umorzyć postępowanie kasacyjne; 2) zwrócić ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień...
1   Następne >   +2   +5   +10   100