Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Obrony Narodowej X
  • Symbol

II SA/Wa 2026/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-12

[...] września 2014 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu...
powołania S.D.do służby stałej w dniu [...] września 2014 r. wydał decyzję nr [...], którą umorzył postępowanie odwoławcze., Organ odwoławczy w uzasadnieniu decyzji podał...

II SA/Wa 650/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-10-04

służbę kandydacką p o s t a n a w i a: umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie Minister Obrony Narodowej decyzją z dnia [...] stycznia 2011...
ją decyzję Rektora [...] z dnia [...] października 2010 r. i umorzył postępowanie w przedmiotowej sprawie. Decyzja ta została doręczona pełnomocnikowi skarżącej w dniu 13...

II SA/Wa 1566/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-10

[...] lipca 2010 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego od rozkazu personalnego zwalniającego z zawodowej służby wojskowej postanawia: umorzyć...
30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r., Nr 153, poz. 1270 ze zm.) umorzył postępowanie w sprawie. ...

II SAB/Wa 344/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-10

niejawnym sprawy ze skargi P.P. na bezczynność Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia w przedmiocie rozpatrzenia odwołania postanawia - umorzyć postępowanie...
całodobowych, tygodniowych dyżurów Zespołu [...] w K., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o oddalenie skargi, ewentualnie o umorzenie postępowania z uwagi na fakt...

II SAB/Wa 340/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-30

niejawnym sprawy ze skargi M. S. na bezczynność Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia w przedmiocie rozpatrzenia odwołania postanawia - umorzyć postępowanie...
całodobowych, tygodniowych dyżurów Zespołu [...] ., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o oddalenie skargi, ewentualnie o umorzenie postępowania z uwagi na fakt...

II SAB/Wa 341/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-30

niejawnym sprawy ze skargi M. B. na bezczynność Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia w przedmiocie rozpatrzenia odwołania postanawia - umorzyć postępowanie...
całodobowych, tygodniowych dyżurów Zespołu [...]., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o oddalenie skargi, ewentualnie o umorzenie postępowania z uwagi na fakt...

II SAB/Wa 342/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-30

niejawnym sprawy ze skargi P. C. na bezczynność Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia w przedmiocie rozpatrzenia odwołania postanawia - umorzyć postępowanie...
całodobowych, tygodniowych dyżurów Zespołu [...]., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o oddalenie skargi, ewentualnie o umorzenie postępowania z uwagi na fakt...

II SAB/Wa 56/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-21

sprawy ze skargi M. K. na bezczynność Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] września 2010 r. postanawia: umorzyć postępowanie. M. K...
wojskowej., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o umorzenie postępowania z uwagi na fakt, że nie pozostaje w bezczynności, ponieważ w wyniku rozpoznania powyższego wniosku...

II SA/Wa 2126/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-04-29

niejawnym sprawy z wniosku G. L. o wymierzenie Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego grzywny za nieprzekazanie w terminie skargi postanawia -umorzyć postępowanie...
(Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania jeżeli postępowanie stało się bezprzedmiotowe. Postanowienie o umorzeniu...

II SAB/Wa 123/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-16

Narodowej w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy postanawia - umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie W dniu 23...
, polegającą na nierozpatrzeniu jego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, po wydaniu przez MON decyzji z dnia [...] maja 2007 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania...
1   Następne >   +2   +5   +10   88