Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego X

II SA/Wa 337/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-29

[...] listopada 2019 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stypendium dla młodego naukowca oddala skargę I. Stan sprawy przedstawia się następująco:, 1...
. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego (zwany dalej 'Ministrem') decyzją z [...] listopada 2019r. Nr [...] umorzył w całości wszczęte [...] maja 2019r. postępowanie...

II SA/Wa 1656/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-27

2020 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przyznania stypendium dla wybitnych młodych naukowców 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią...
., nr [...] utrzymującą w mocy decyzję własną o umorzeniu postępowania w sprawie przyznania stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców., W dniu [...] maja 2019 r...

I SA/Wa 225/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-10

przeprowadzenia wyborów uzupełniających na funkcję rektora uczelni postanawia: 1. umorzyć postępowanie, 2. zasądzić od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rzecz V. sp...
o uchylenie zaskarżonej decyzji., W odpowiedzi na skargę Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego uznał w całości żądania skargi i wniósł o umorzenie postępowania. Ponadto...

V SA/Wa 1176/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-21

postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne 2. zwrócić U. w K. kwotę ... (...) złotych, wpisaną do rejestru opłat sądowych WSA w Warszawie w dniu 11 kwietnia 2014 r...
p.p.s.a. Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę, natomiast stosownie do pkt 3 powyższego przepisu umorzenie postępowania...

V SA/Wa 1175/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-09

niewykorzystanej dotacji postanawia: - umorzyć postępowanie sądowe. Pismem z 11 kwietnia 2014 r. U. w K. (zwany dalej: skarżącym) wniósł skargę na decyzję Ministra Nauki...
lub czynności dotkniętych wadą nieważności., Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania jeżeli skarżący skutecznie cofnął...

V SAB/Wa 13/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-06-17

Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiocie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe; 2. zasądzić od Ministra Nauki i Szkolnictwa...
w dniu 17 czerwca 2014r. pełnomocnik Skarżącego wniósł o umorzenie postępowania sądowego z uwagi na otrzymanie w dniu dzisiejszym postanowienia organu z dnia [...] lipca...

II SA/Wa 988/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-05

i Szkolnictwa Wyższego z dnia [...] marca 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania stypendium postanawia: - umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym...
cofnięcie skargi obliguje więc Sąd do umorzenia postępowania sądowego (art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a.)., W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 oraz pkt 2...

III SA/Lu 229/21 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2021-08-11

niepełnosprawnych postanawia: umorzyć postępowanie. Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz...
postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę., A. M. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargę na decyzję Odwoławczej...

II SA/Wa 208/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-05-12

. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia [...] czerwca 2020 r...
. nr [...] o umorzeniu w całości, na podstawie art. 105 § 1 k.p.a., postępowania w sprawie przyznania E. G. (dalej: 'strona', 'skarżący') stypendium ministra dla wybitnych...

II SA/Wa 1249/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-10-25

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia [...] marca 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania stypendium postanawia: 1. umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem...
za wybitne osiągnięcia sportowe na rok akademicki 2010/2011 w wysokości 1300 zł miesięcznie., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o umorzenie postępowania, z uwagi...
1   Następne >   +2   +5   +10   24