Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Kultury X

I SA 1213/03 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-11-08

r. nr [....] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego postanowił umorzyć postępowanie sądowe I SA 1213/03, U z a s a d n i e n i e, Naczelny Sąd Administracyjny...
[....] kwietnia 2003 r., nr [....], orzekł o umorzeniu postępowania odwoławczego stwierdzając, że przedmiotowy tunel jest częścią składową [....], a nie częścią nieruchomości...

IV SA 479/03 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-04-28

. Nr [...] w przedmiocie : uzgodnienia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu postana.wia: umorzyć postępowanie sądowe. Pismem procesowym z dnia 19.IV.2004r. pełnomocnik...
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270), uznając cofnięcie skargi za dopuszczalne umorzył postępowanie. ...

II OSK 171/06 - Postanowienie NSA z 2006-11-29

okresu wykonywania działalności artystycznej postanawia: umorzyć postępowanie kasacyjne II OSK 171/06, UZASADNIENIE, Skarżący A. B. wniósł skargę kasacyjną od wyroku...
o umorzeniu postępowania gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe. Natomiast art. 193 powołanej ustawy stanowi, iż jeżeli nie ma szczególnych przepisów...

IV SA 5079/03 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-06-18

sprawy ze skargi A. K. na postanowienie Ministra Kultury z dnia [...] listopada 2003 r. l.dz. [...] w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego w sprawie uzgodnienia...
warunków zabudowy i zagospodarowania terenu postanawia: - umorzyć postępowanie sądowe. Skarżąca A. K. wniosła skargę na postanowienie Ministra Kultury z dnia...

I SA 2906/03 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-11-30

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. P. na postanowienie Ministra Kultury z dnia [...] listopada 2003 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego...
postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe, 2. zwrócić J. P. połowę wpisu sądowego w kwocie 15 zł (słownie: piętnaście złotych). Pismem z dnia 8 listopada 2004 r. J. P...

IV SAB 501/03 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-01-21

r. Nr [...] postanawia: umorzyć postępowanie W dniu 3 października 2003 r. D. SA w W. wniósł do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność...
organu w dniu 15 grudnia 2003 r., W tym stanie rzeczy Sąd umorzył postępowanie w sprawie na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 prawa o postępowaniu przed sądami...

I SA 1625/03 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-05-25

postanawia umorzyć postępowanie I SA 1625/03, UZASADNIENIE, Skarżąca Gmina R. w piśmie z dnia 11 maja 2004 r. cofnęła skargę nr [...] z dnia 14 lipca 2003 r., Stosownie...
o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę., Sąd uznał, że skarga została cofnięta skutecznie i nie zachodzą okoliczności wymienione w art. 60 tej ustawy...

IV SA/Wa 752/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-11-09

rozpoznania wniesionego przez B.Z. zażalenia - postanowieniem z dnia [...] marca 2005r. Minister Kultury uchylił w całości zaskarżone postanowienie i umorzył postępowanie...
( postanowienie);, 2. uchylić zaskarżone rozstrzygnięcia w całości albo w części i w tym zakresie orzec co do istoty sprawy lub uchylając - umorzyć postępowanie I instancji., 3...

IV SA/Wa 716/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-07-14

decyzję i umorzył postępowanie pierwszej instancji. Jako podstawę prawną tego rozstrzygnięcia wskazał art. 17 pkt 2, 127 § 2, 138 § 1 pkt 2 i 148 § 1 i 2 kpa., Uzasadniając...
znacznie przekroczył termin określony w art. 148 kpa, a zatem Miejski Konserwator Zabytków powinien umorzyć postępowanie w sprawie wznowienia postępowania. D. B. złożył...

IV SA 4860/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-08-10

z dnia [...] października 2003 r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania uchyla zaskarżone postanowienie. Postanowieniem z dnia [...] kwietnia 2003 r...
2003 r. nr [...] Minister Kultury po rozpatrzeniu zażalenia Stowarzyszenia G. na ww. postanowienie na podstawie art. 138 § 1 pkt 3 k.p.a. umorzył postępowanie zażaleniowe...
1   Następne >   +2   +5   9