Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego X
  • Symbol

II SA/Wa 2174/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-10-29

postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: 1. umorzyć postępowanie, 2. zwrócić stronie skarżącej - Gminie [...] kwotę 100 zł (sto złotych...
[...] z dnia [...] lutego 2019 r. znak: [...], strona skarżąca pismem z dnia [...] października 2019 r. cofnęła skargę i wniosła o umorzenie postępowania oraz zasądzenie...

I SA/Wa 52/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-03-08

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] listopada 2006 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego 1) uchyla zaskarżoną decyzję; 2...
.,, nr [...] umorzył postępowanie odwoławcze od decyzji Kierownika Delegatury w B. Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w L. z dnia [...] grudnia 2005 r., nr [...]., W uzasadnieniu...

VII SA/Wa 1681/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-10-21

: [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia zamierzenia budowlanego postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe, 2. zasądzić od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rzecz Prezydenta...
Narodowego uchylił w całości postanowienie [...] Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia [...] września 2019 r., znak: [...] i umorzył postępowanie prowadzone przez organ...

VII SA/Wa 2140/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-11-12

umorzenia postępowania administracyjnego postanawia: 1. umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie; 2. zwrócić skarżącej Gminie Miejskiej...
[...] sierpnia 2021 r., znak:, [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego., W piśmie procesowym z dnia [...] listopada 2021 r. (data wpływu do Sądu...

VII SA/Wa 1002/23 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2023-10-17

. na posiedzeniu niejawnym wniosku E. C. o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego sprawy ze sprzeciwu E. C. od decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 7 marca...
2023 r. znak DOZ-OAiK.650.947.2020.MW w przedmiocie pozwolenia na wykonanie robót budowlanych postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe w sprawie; 2. zwrócić E. C. kwotę...

VII SA/Wa 2001/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-07-13

Narodowego z dnia [...] czerwca 2016 r. znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego postanawia: umorzyć postępowanie sądowe M. K.-H. pismem z dnia 2...
[...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego., Na rozprawie w dniu 13 lipca 2017 r. skarżący cofnął przedmiotową skargę., Wojewódzki Sąd Administracyjny...

VII SA/Wa 623/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-06-25

., Uzasadniając decyzję Minister wyjaśnił, że ww. decyzją WKZ umorzył postępowanie w sprawie wpisania do rejestru zabytków budynku przy ul. P. w Ś., na działce nr ew...
. [...]. W uzasadnieniu tego rozstrzygnięcia WKZ uznał, że wniosek o umorzenie postępowania wszczętego z urzędu złożył D. M., zaś bezprzedmiotowość postępowania zawsze oznacza brak...

II OSK 2505/11 - Postanowienie NSA z 2014-02-12

Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] września 2010 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego postanawia: 1/ umorzyć postępowanie kasacyjne; 2...
Narodowego z dnia [...] września 2010 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego., Pismem z dnia 6 września 2011 r., reprezentowany przez radcę prawnego...

IV SAB/Wa 131/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-30

i Dziedzictwa Narodowego w wyniku rozpoznania zażalenia skarżących z dnia 8 kwietnia 2008r. wydał postanowienie, którym uchylił zaskarżone postanowienie i umorzył postępowanie...
z naruszeniem terminu przewidzianego do ich wydania. W takim wypadku sąd powinien umorzyć postępowanie w sprawie ze skargi na bezczynność jako bezprzedmiotowe ( Jan Paweł Tarno...

II OSK 1910/18 - Postanowienie NSA z 2021-05-11

i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] marca 2017 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego postanawia: 1. umorzyć postępowanie kasacyjne...
skargę [...]sp. z o. o. z siedzibą w [...] na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z [...] marca 2017 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania...
1   Następne >   +2   +5   +10   100