Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Insfrastruktury i Budownictwa X

IV SA/Wa 1211/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-13

Infrastruktury i Budownictwa z dnia [...] marca 2017 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy oddala skargę S. G. i T. Z. (dalej...
rozpatrzenie sprawy zakończonej ww. decyzją organu pierwszej instancji., Minister Infrastruktury i Budownictwa decyzją z [...] marca 2017 r. umorzył postępowanie z wniosku...

IV SA/Wa 75/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-13

21 września 2010 r. złożyli do Urzędu Miasta wniosek o umorzenie postępowania w przedmiotowej sprawie. W dniu [...] września 2010 r. Prezydent Miasta M., po rozpatrzeniu...
ww wniosku F. Sp.j., 'K.' [...] oraz W. (inwestorów), wydał decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji ww inwestycji celu...

VII SA/Wa 1944/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-30

drogowej postanawia: I. umorzyć postępowanie sądowe, II. zwrócić A. B. reprezentowanej przez adwokata M. Z. ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
o umorzenie postępowania., Stosownie do art. 161 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r., poz. 1369...

IV SA/Wa 3447/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-21

Infrastruktury i Budownictwa z dnia [...] października 2017 r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego p o s t a n a w i a 1. umorzyć postępowanie; 2...
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa z [...] października 2017 r. dotyczącą umorzenia postępowania odwoławczego...

IV SA/Wa 2090/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-26

Infrastruktury i Budownictwa z dnia [...] czerwca 2016 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy oddala skargę Minister...
Infrastruktury i Budownictwa decyzją z dnia [...] czerwca 2016 r., nr [...], wydaną na podstawie art. 138 § 1 pkt 3 k.p.a. umorzył postępowanie z prowadzone z wniosku S. G...

IV SA/Wa 883/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-09

do wniesienia odwołania postanawia I. umorzyć postępowanie sądowe, II. zasądzić od Ministra Infrastruktury i Budownictwa na rzecz strony skarżącej Województwa [...] kwotę 100...
pod rozbudowę drogo wojewódzkiej nr [...]., Minister Infrastruktury i Budownictwa w odpowiedzi na skargę wniósł o umorzenie postępowania sądowego z uwagi na uwzględnienie skargi...

I SAB/Wa 511/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-09

decyzji postanawia I. umorzyć postępowanie sądowe, II. zwrócić skarżącym M.A. i M.O. solidarnie kwotę 100 zł (sto złotych) tytułem uiszczonego wpisu sądowego od skargi...
1 P.p.s.a. Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę., Sąd uznając, że w sprawie nie zachodzą wskazane wyżej...

I SAB/Wa 237/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-09

, będąc związany tym cofnięciem, na podstawie art. 60 w związku z art. 161 § 1 pkt 1 P.p.s.a umorzył postępowanie., O zwrocie wpisu sądowego od skargi orzeczono natomiast...
postępowanie sądowe, II. zwrócić skarżącej M.P. kwotę 100 zł (sto złotych) tytułem uiszczonego wpisu sądowego od skargi. W dniu 21 marca 2016 r. (data stempla biura...

I SAB/Wa 14/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-31

postanawia 1) umorzyć postępowanie sądowe, 2) zwrócić M. D. z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie kwotę 100 (sto) złotych tytułem uiszczonego wpisu sądowego...
o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę., Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże Sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne jeżeli zmierza ono...

I SAB/Wa 224/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-19

postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe; 2. zwrócić W. S., E. B. i M. M. z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie solidarnie kwotę 100 (sto) złotych...
o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofną skargę., Cofnięcie skargi wiąże Sąd. Jednakże Sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne jeżeli zmierza ono...
1   Następne >   +2   +5   +10   77