Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki X

I OSK 1449/21 - Postanowienie NSA z 2022-10-11

i Technologii z dnia 19 listopada 2018 r. nr DP-III.025.1.44.2018.MD/18 w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia postanawia: I. umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem...
. 193 p.p.s.a., skuteczne cofnięcie skargi kasacyjnej skutkuje umorzeniem postępowania., Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, w niniejszej sprawie, nie zachodzi...

I OSK 2995/14 - Wyrok NSA z 2016-10-18

2013 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji 1) oddala skargę kasacyjną; 2) zasądza od Ministra Rozwoju i Finansów na rzecz K...
przyczyn niż w niej podniesione. Wskazując na uregulowania dotyczące umorzenia postępowania administracyjnego stwierdził, że organy obu instancji niewłaściwie przyjęły...

I OSK 1511/15 - Postanowienie NSA z 2017-05-17

., H. S., I. S., J. M., J. C., M. S. i S. C. na decyzję Ministra Gospodarki z dnia [...] września 2013 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego...
[...] grudnia 2012 r., nr [...], wydane w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego., W dniu [...] maja 2017 r. wpłynęło do akt pismo procesowe pełnomocnika...

II GSK 144/19 - Wyrok NSA z 2019-05-23

[...] maja 2018 r. nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania pierwszej instancji w sprawie zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej...
decyzję nr [...] z [...] grudnia 2017 r. i umorzył w całości postępowanie w I instancji., Organ wskazał, że zgodnie z art. 61 § 1 k.p.a. postępowanie administracyjne wszczyna...

I OSK 1409/16 - Wyrok NSA z 2018-03-21

. i A. R. oraz H. [...] Spółka Akcyjna z siedzibą w P. na decyzję Ministra Gospodarki z dnia [...] listopada 2014 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania...
w P. na decyzję Ministra Gospodarki z dnia [...] listopada 2014 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania i odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia: uchylił...

I OSK 151/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-05

zawieszonego postępowania postanawia: 1. umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, 2. zwrócić K. sp. z o.o. z siedzibą w K. z kasy Wojewódzkiego Sądu...
., nr [...] oraz postanowienie organu pierwszej instancji wydane w przedmiocie odmowy podjęcia zawieszonego postępowania., Na powyższy wyrok skargę kasacyjną złożył...

I OSK 117/15 - Wyrok NSA z 2016-12-15

o umorzeniu postępowania., Sąd podniósł, że z uzasadnień wydanych w sprawie postanowień wynika, iż umorzenie postępowania jest konsekwencją faktu, że skarżąca, jako osoba fizyczna...
przy oczywistym braku przymiotu strony oraz konieczność wszczęcia postępowania i wydania decyzji o umorzeniu postępowania w przypadku braku takiej oczywistości...

I OSK 2996/14 - Wyrok NSA z 2016-10-18

2013 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego 1) uchyla zaskarżony wyrok i oddala skargę; 2) zasądza od K. O. na rzecz Ministra Rozwoju...
procesowe dotyczące umorzenia postępowania stwierdził, że organy obu instancji niewłaściwie przyjęły, iż w sprawie zachodzi bezprzedmiotowość postępowania. Poza sporem...

I OSK 1617/19 - Wyrok NSA z 2022-08-03

[...] maja 2018 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia 1. uchyla zaskarżony wyrok, zaskarżoną decyzję...
Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia [...] maja 2018 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego., W uzasadnieniu powyższego wyroku Sąd...

I OZ 792/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-23

., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego postanawia: oddalić zażalenie Zaskarżonym postanowieniem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zawiesił postępowanie...
postępowania sądowego w sprawie ze skargi A.J., J.M., H.S., M.S., I.S., A.C., S.C. i J.C. na decyzję Ministra Gospodarki z dnia [...] września 2013 r...
1   Następne >   +2   6