Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej X
  • Symbol

III SAB/Wa 63/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-02-06

postępowania o unieważnienie postępowania o zamówienie publiczne postanawia umorzyć postępowanie Pismem z dnia [...] listopada 2005 r. spółka - M. Sp. z o.o. z siedzibą w R. k...
/W. wniosła skargę na bezczynność Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie nierozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy o umorzenie postępowania w przedmiocie...

VI SA/Wa 1280/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-29

złożenia wniosku o wpis do rejestru p o s t a n a w i a: 1. umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie; 2. zasądzić od Ministra Gospodarki...
16 kwietnia 2013 r., stanowiącym odpowiedź na skargę, Minister Gospodarki wniósł o umorzenie postępowania sądowego., W uzasadnieniu Minister Gospodarki poinformował...

V SA/Wa 2491/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-25

sprawy ze skargi G. P. na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia ... sierpnia 2010 r. Nr ... w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przywrócenia terminów...
do złożenia dokumentów dotyczących refundacji składek na ubezpieczenia społeczne postanawia umorzyć postępowanie sądowe Pismem z 28 lutego 2011 r. strona skarżąca cofnęła...

II SA/Wa 379/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-27

decyzji w sprawie umorzenia postępowania postanawia - umorzyć postępowanie - Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo, o postępowaniu...
przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę. Stosownie do § 2...

II GSK 1087/08 - Wyrok NSA z 2009-07-15

r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zażalenia 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi...
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia [...] grudnia 2007 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zażalenia na postanowienie o odmowie...

V SA/Wa 497/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-07-26

.'- Spółki akcyjnej z siedzibą w K. na decyzję Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia [...] października 2006 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie...
umowy przez rozstrzygnięciem protestu., Prezes UZP decyzją z [...] grudnia 2003 r. umorzył, na podstawie art. 104 i art. 105 § 1 k.p.a. postępowanie, gdyż wnioskujący...

III SA/Wa 573/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-05-31

[...] grudnia 2004 r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego 1) uchyla zaskarżoną decyzję; 2) stwierdza, że uchylona decyzja nie może być wykonana...
z dnia [...] lutego 2004 r., znak: [...] umorzył postępowanie restrukturyzacyjne wszczęte na wniosek Spółki z dnia 14 listopada 2002 r., W uzasadnieniu decyzji Prezes...

II SAB/Wa 90/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-06

publicznej postanawia 1. umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie 2. zasądzić od Ministra Gospodarki na rzecz skarżącego P. M. kwotę 100...
pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), sąd wydaje postanowienie o umorzeniu...

VI SAB/Wa 11/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-06

w przedmiocie rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zawarcia umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej farmy wiatrowej p o s t a n a w i a: 1) umorzyć postępowanie...
tut. Sądu kwotę 100 zł tytułem wpisu od skargi (potwierdzenie wpłaty - karta nr 28 akt sądowych sprawy)., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o umorzenie postępowania...

III SA/Wa 614/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-06

dla W. z [...] maja 2012r. o umorzeniu postępowania egzekucyjnego wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji; zawiadomienia wierzyciela o stanie egzekucji z 26 czerwca 2012r...
.; postanowienia Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w P. z [...] września 2012r. o umorzeniu postępowania egzekucyjnego wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji...
1   Następne >   +2   +5   +10   100