Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki Morskiej X
  • Symbol

IV SAB/Wa 3/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-03-17

sprawy ze skargi W. M. na bezczynność Ministra Gospodarki i Pracy w przedmiocie przejęcia przedsiębiorstwa na własność Państwa postanawia: I. umorzyć postępowanie, II...
o umorzenie postępowania i zasądzenie od Ministra Gospodarki i Pracy zwrotu kosztów postępowania., W ocenie Sądu w sprawie nie zachodzą okoliczności wymienione w art. 60...

II SAB/Wa 161/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-11-23

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z.L. na bezczynność Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie rozpatrzenia wniosku postanawia -umorzyć postępowanie...
. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli postępowanie stało się z określonych przyczyn bezprzedmiotowe. W niniejszej...

II GSK 1181/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-21

[...] września 2016 r., znak [...] w przedmiocie odmowy dopuszczenia do egzaminu kwalifikacyjnego na oficera elektroautomatyka okrętowego postanawia: 1. umorzyć postępowanie...
w Warszawie z dnia 5 stycznia, 2018 r., sygn. akt VI SA/Wa 2346/16., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Postępowanie ze skargi kasacyjnej podlega umorzeniu...

II GZ 73/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-28

., nr [...] w przedmiocie określenia przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej postanawia: 1) umorzyć postępowanie przed Naczelnym...
, na podstawie art. 60 i art. 161 § 1 pkt 1 w związku z art. 193 i art. 197 § 2 oraz na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu...

VI SA/Wa 1628/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-02-15

) skarżący, powołując się na przepis art. 60 Ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (ppsa) , cofnął skargę i wniósł o umorzenie postępowania...
prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności, W myśl art. 161 par 1 pkt 1 ppsa Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania...

II SAB/Wa 103/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-12-28

postanowienia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia [...] kwietnia 2004 r. nr [...] postanawia -umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym...
. 161 ww. ustawy -Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie stało się bezprzedmiotowe...

II SAB/Wa 102/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-12-28

Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia [...] kwietnia 2004 r. nr [...] postanawia -umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym...
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie stało się bezprzedmiotowe. Rozpatrzenie wniosku Z. L...

VI SO/Wa 66/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-10-07

do rodzaju hotelu p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie W dniu [...] maja 2005 r. Minister Gospodarki i Pracy...
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania., Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji. ...

VI SA/Wa 2062/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-04-25

pkt 2, 3 i 4 ustawy o usługach turystycznych skutkować musi cofnięciem zezwolenia., W złożonym odwołaniu M.T. wniósł o uchylenie decyzji i umorzenie postępowania...
i poprzedzającej ją decyzji Wojewody [...] oraz umorzenia postępowania w tej sprawie. Skarżący podniósł, że w świetle brzmienia art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004r...

VI SA/Wa 546/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-03-20

za zwiększenie limitów na sprzedaż napojów alkoholowych postanawia: umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie D. w K. S.A. wniosła skargę...
postanowieniem z dnia 18 października 2005 r. zawiesił postępowanie sądowoadministracyjne, na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami...
1   Następne >   +2   6