Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej X

VI SA/Wa 321/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-23

postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne, 2. zasądzić od Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na rzecz skarżącego J. M. kwotę 697 (sześćset...
kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego wg. norm przepisanych., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o umorzenie postępowania na podstawie art. 161 § 1...

VII SA/Wa 2589/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-14

stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe; 2. zwrócić stronie skarżącej 200 zł (słownie: dwieście złotych) tytułem uiszczonego...
w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Stosownie do art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie...

VI SA/Wa 320/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-23

postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne, 2. zasądzić od Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na rzecz skarżącego J. M. kwotę 697 (sześćset...
kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego wg. norm przepisanych., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o umorzenie postępowania na podstawie art. 161 § 1...

V SA/Wa 1370/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-15

dofinansowania przypadającej do zwrotu p o s t a n a w i a: 1. umorzyć postępowanie w przedmiocie zażalenia. 2. zwrócić skarżącemu Z. R. wpis sądowy od zażalenia w kwocie...
o umorzeniu postępowania zażaleniowego. O zwrocie wpisu orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1. ...

IV SA/Wa 2096/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-15

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia [...] czerwca 2019 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji uchyla zaskarżoną...
decyzję. Decyzją z dnia [...] czerwca 2019 r., nr [...], Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej umorzył w całości postępowanie w sprawie z wniosku M. L...

V SA/Wa 681/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-25

i o umorzeniu postępowania w pierwszej instancji w całości (ostateczna decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] sierpnia 2015 roku, [...]. Organ odwoławczy...
i o przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania względnie o umorzenie postępowania, uchylenie postanowienia Samorządu Województwa [...] z dnia [...] września 2016 r. w części...

IV SA/Wa 626/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-04

w [...] na decyzję Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia [...] stycznia 2019 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności...
.), zwanej dalej 'Prawo wodne', po rozpatrzeniu wniosku '[...]' Sp. z o.o. z siedzibą w W., umorzył postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty E. z dnia...

V SA/Wa 212/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-06

z dnia (...) listopada 2016 r. nr (...) w przedmiocie zobowiązania do zwrotu dofinansowania postanawia: umorzyć postępowanie w sprawie przyznania prawa pomocy. Zarządzaniem...
. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.; zwanej dalej: 'p.p.s.a.'), jeżeli rozpoznanie wniosku stało się zbędne...

IV SA/Wa 1273/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-09

z dnia [...] lutego 2020 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego oddala skargę Zaskarżoną decyzją nr [...] z [...] lutego 2020 r. (dalej 'decyzja...
z [...] lutego 2020r.') Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (dalej: 'Minister', Organ') umorzył postępowanie odwoławcze zainicjowane wnioskiem E.K. (dalej...

IV SAB/Wa 614/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-09-18

sądowoadministracyjne. Niedopuszczalne jest zatem umorzenie postępowania zainicjowanego skargą dotkniętą brakami uniemożliwiającymi nadanie jej dalszego biegu (zob. T. Woś...
. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, dalej: 'P.p.s.a.') w związku z art. 52 § 1 P.p.s.a., a jeśli tak o nadesłanie...
1   Następne >   +2   6