Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Funduszy i Polityki Regionalnej X

V SA/Wa 1204/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-26

we W. umorzył postępowanie egzekucyjne prowadzone wobec majątku Spółki z uwagi na fakt, iż w prowadzonym postępowaniu nie uzyskałoby się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne...
w Warszawie, zarzucając:, Mając na uwadze powyższe zarzuty wniesiono o uchylenie zaskarżonej oraz poprzedzającej ją decyzji organu I instancji, umorzenie postępowania...

V SA/Wa 1569/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-23

z [...] sierpnia 2016 r. w części dotyczącej kwoty 53.589,98 zł i w tym zakresie umorzył postępowanie organu I instancji, a w pozostałym zakresie decyzję Dyrektora WUP...
i w tym zakresie umorzył postępowanie organu I instancji., Uzasadniając utrzymanie w mocy decyzji organu I instancji w zakresie wydatków dotyczących uczestników projektu...

I GSK 670/21 - Wyrok NSA z 2021-11-05

uchylenia wydanego w sprawie orzeczenie oraz odrzucenia skargi lub umorzenia postępowania (art. 189 p.p.s.a.). Z tego względu Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznając niniejszą...
, co winno prowadzić do uchylenia decyzji Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej Rozwoju i umorzenia postępowania., Odnosząc się do powyższego stwierdzić należy...

V SA/Wa 1203/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-26

egzekucyjnego przekazując wraz z pismem tytuł wykonawczy nr [...]., Postanowieniem z [...] marca 2019 r. Naczelnik [...] Urzędu Skarbowego we W. umorzył postępowanie egzekucyjne...
organu I instancji, umorzenie postępowania administracyjnego, jak również o zasądzenie na rzecz Skarżącego od organu zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów...

V SA/Wa 1526/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-13

. Organ odwoławczy dodał również, że w toku niniejszego postępowania nie jest zasadne rozpatrywanie sprawy w kontekście możliwości udzielenia Stronie ulgi w postaci umorzenia...
. art. 105 K.p.a. w związku z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej poprzez nieumorzenie postępowania, z uwagi na fakt jego przedawnienia;, 2. art. 207 oraz 67 u.f.p. w zw...

V SA/Wa 533/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-09

wnosząc o jej uchylenie w całości i umorzenie postępowania. Do odwołania strona załączyła dokument prywatny z 12 grudnia 2016 r. pn. 'Analiza Informatyczna - w sprawie...
z [...] października 2017 r. i umorzenie postępowania ewentualnie o uchylenie zaskarżonej decyzji i przekazanie prawy do ponownego rozpoznania organowi I instancji...

V SA/Wa 1552/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-16

gdy materiał dowodowy zgromadzony w sprawie uzasadniał wydanie decyzji uchylającej zaskarżoną decyzję Dyrektora (...) Wojewódzkiego Urzędu Pracy i umorzenie postępowania pierwszej...
orzekającej o zwrocie kwoty 57.295,97 zł wraz z odsetkami oraz - na podstawie art. 145 § 3 p.p.s.a. - umorzenie postępowania administracyjnego;, 2. na podstawie art. 200...

V SA/Wa 2130/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-24

: [...] uchylił decyzję organu I instancji w całości i:, - umorzył postępowanie w pierwszej instancji w zakresie zobowiązania beneficjenta do zwrotu 0,10 zł wraz z odsetkami...
potwierdziło fakt zwrotu przez stronę w listopadzie 2017 r. 0,10 zł, organ odwoławczy umorzył postępowanie w tym zakresie. Uzasadniając rozstrzygnięcie w zakresie nałożonego...

V SA/Wa 695/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-05-11

z [...] listopada 2016 r. i umorzenie postępowania ewentualnie o uchylenie ww. decyzji i przekazanie sprawy organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia., Decyzją...
zawiadomiła Beneficjenta o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu środków, o których mowa w wezwaniu do zwrotu środków, a następnie...

VIII SA/Wa 628/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-28

., W odwołaniu od powyższej decyzji skarżąca wniosła o jej uchylenie i umorzenie postępowania, zarzucając naruszenie następujących przepisów:, 1) art. 20 k.p.a. i art. 189 ust...
2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm., dalej: u.f.p.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego...
1   Następne >   2