Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Funduszy i Polityki Regionalnej X

V SA/Wa 1204/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-26

we W. umorzył postępowanie egzekucyjne prowadzone wobec majątku Spółki z uwagi na fakt, iż w prowadzonym postępowaniu nie uzyskałoby się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne...
w Warszawie, zarzucając:, Mając na uwadze powyższe zarzuty wniesiono o uchylenie zaskarżonej oraz poprzedzającej ją decyzji organu I instancji, umorzenie postępowania...

I GZ 30/24 - Postanowienie NSA z 2024-02-23

z 19 marca 2020 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej umorzył w całości postępowanie egzekucyjne prowadzone wobec spółki z powodu...
może być umorzone w przypadku stwierdzenia, że w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym należności pieniężnej nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne. Analizując...

V SA/Wa 1569/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-23

z [...] sierpnia 2016 r. w części dotyczącej kwoty 53.589,98 zł i w tym zakresie umorzył postępowanie organu I instancji, a w pozostałym zakresie decyzję Dyrektora WUP...
i w tym zakresie umorzył postępowanie organu I instancji., Uzasadniając utrzymanie w mocy decyzji organu I instancji w zakresie wydatków dotyczących uczestników projektu...

I GSK 670/21 - Wyrok NSA z 2021-11-05

uchylenia wydanego w sprawie orzeczenie oraz odrzucenia skargi lub umorzenia postępowania (art. 189 p.p.s.a.). Z tego względu Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznając niniejszą...
, co winno prowadzić do uchylenia decyzji Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej Rozwoju i umorzenia postępowania., Odnosząc się do powyższego stwierdzić należy...

V SA/Wa 1203/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-26

egzekucyjnego przekazując wraz z pismem tytuł wykonawczy nr [...]., Postanowieniem z [...] marca 2019 r. Naczelnik [...] Urzędu Skarbowego we W. umorzył postępowanie egzekucyjne...
organu I instancji, umorzenie postępowania administracyjnego, jak również o zasądzenie na rzecz Skarżącego od organu zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów...

V SA/Wa 1526/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-13

. Organ odwoławczy dodał również, że w toku niniejszego postępowania nie jest zasadne rozpatrywanie sprawy w kontekście możliwości udzielenia Stronie ulgi w postaci umorzenia...
. art. 105 K.p.a. w związku z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej poprzez nieumorzenie postępowania, z uwagi na fakt jego przedawnienia;, 2. art. 207 oraz 67 u.f.p. w zw...

V SA/Wa 533/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-09

wnosząc o jej uchylenie w całości i umorzenie postępowania. Do odwołania strona załączyła dokument prywatny z 12 grudnia 2016 r. pn. 'Analiza Informatyczna - w sprawie...
z [...] października 2017 r. i umorzenie postępowania ewentualnie o uchylenie zaskarżonej decyzji i przekazanie prawy do ponownego rozpoznania organowi I instancji...

I GZ 261/23 - Postanowienie NSA z 2023-09-22

postępowanie w sprawie przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i odmówiono ustanowienia radcy prawnego lub adwokata)., Zgodnie z informacją z 16 marca...
skargę na mocy art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1634; dalej: 'p.p.s.a....

I GZ 300/23 - Postanowienie NSA z 2023-10-18

p.p.s.a., albo umorzeniu postępowania w sprawie przyznania prawa pomocy, a także wydawanie, w myśl art. 250 p.p.s.a., postanowień o przyznaniu wynagrodzenia zawodowemu...
. Referendarz sądowy zarządzeniem z dnia 27 stycznia 2023 r. wezwał skarżącą na podstawie art. 255 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami...

V SA/Wa 1552/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-16

gdy materiał dowodowy zgromadzony w sprawie uzasadniał wydanie decyzji uchylającej zaskarżoną decyzję Dyrektora (...) Wojewódzkiego Urzędu Pracy i umorzenie postępowania pierwszej...
orzekającej o zwrocie kwoty 57.295,97 zł wraz z odsetkami oraz - na podstawie art. 145 § 3 p.p.s.a. - umorzenie postępowania administracyjnego;, 2. na podstawie art. 200...
1   Następne >   2