Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej X

I SA/Wa 31/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-29

i Polityki Regionalnej z dnia (...) października 2020 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z [...] października 2020 r...
., nr [...], Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej orzekł o umorzeniu w całości postępowania w sprawie zastosowania ustawy z 9 kwietnia 1968 r. o dokonywaniu...

I SA/Wa 277/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-17

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia [...] grudnia 2020 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego 1. uchyla zaskarżoną decyzję...
)., Po rozpatrzeniu złożonego wniosku Minister Finansów decyzją z dnia [...] lipca 2020 r. umorzył postępowanie w tej sprawie. W uzasadnieniu organ wyjaśnił, że zebrany...

III FSK 4870/21 - Postanowienie NSA z 2022-03-15

Finansów z dnia 11 września 2020 r. nr [...] w przedmiocie ulgi płatniczej postanawia: 1. umorzyć postępowanie kasacyjne, 2. zwrócić G. D. z kasy Wojewódzkiego Sądu...
., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2022...

I SA/Wa 2663/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-08-23

i Polityki Regionalnej z dnia [...] sierpnia 2021 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z 17 sierpnia 2021 r...
., nr PR3.6400.42.2017.23.ZAR, Minister Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej (dalej: 'Minister', 'organ') - na podstawie art. 105 § 1 k.p.a. - umorzył postępowanie w sprawie...

I SAB/Wa 342/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-08

Finansów umorzył postępowanie w sprawie zmiany decyzji z [...] stycznia 2001 r., Wobec wydania decyzji w sprawie postępowanie w zakresie zobowiązania organu...
z rażącym naruszeniem prawa(pkt 1 wyroku), na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 ppsa umorzył postępowanie w zakresie zobowiązania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki...

I SA/Wa 1077/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-03

, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia [...] marca 2021 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania oddala skargę. Zaskarżoną decyzją [...] Minister Finansów...
. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm., dalej jako kpa) umorzył postępowanie z wniosku Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta [...] (dalej jako skarżący) w sprawie zastosowania...

I SA/Wa 3027/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-05-20

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia [...] października 2021 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania 1. stwierdza nieważność zaskarżonej...
i Polityki Regionalnej z dnia [...] października 2021 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania., Stan sprawy przedstawia się następująco., Pismem z dnia...

I SA/Wa 2153/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-04-08

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia [...] lipca 2021 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania oddala skargę. Minister Finansów Funduszy...
Regionalnej umorzył w całości postępowanie w sprawie zastosowania ustawy z 1968 r. w stosunku do przedmiotowej nieruchomości w związku z Układem., W uzasadnieniu...

I SA/Wa 3168/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-10-12

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 października 2021 r. nr PR3.6400.40.2020.8.ZAR w przedmiocie umorzenia postępowania 1. uchyla zaskarżoną decyzję...
oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, dalej: k.p.a.) umorzył w całości postępowanie w sprawie...

I SA/Wa 153/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-06

., Prawidłowo zatem w tych okolicznościach Minister Finansów, działając na podstawie art. 105 § 1 k.p.a. winien umorzyć zainicjowane wnioskiem Skarbu Państwa postępowanie. Sąd...
się umorzenie postępowania. Możliwość wydania w sprawie decyzji została bowiem zdeterminowana zaistnieniem pewnego stanu faktycznego, przewidzianego przez ustawodawcę...
1   Następne >   +2   5