Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Minister Finansów X
  • Symbol

III SA/Wa 3444/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-21

z dnia [...] października 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego - po wznowieniu oddala skargę I Stan sprawy przedstawia się następująco...
. i umorzył postępowanie egzekucyjne. W uzasadnieniu wskazał, że zobowiązanie podatkowe Skarżącej i jej męża w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1993r., wskazane w ww...

III SA/Wa 223/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-09

Finansów z dnia [...] grudnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego oddala skargę Z akt sprawy wynika, że Naczelnik Urzędu Skarbowego w S...
egzekucyjnego do czasu rozpatrzenia jej wniosków o udzielenie ulg w spłacie zaległości podatkowych. W rezultacie zaś postanowieniem z [...] października 2012 r. umorzył postępowanie...

III SA/Wa 121/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-22

z dnia [...] października 2016 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia w sprawie o umorzenie postępowania egzekucyjnego oddala skargę...
postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułu wykonawczego o nr [...]., Postanowieniem z dnia 28 kwietnia 2009 r. organ egzekucyjny umorzył postępowanie egzekucyjne...

I SA/Bd 758/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-01-24

indywidualną Ministra Finansów z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług postanawia: 1. umorzyć postępowanie 2. zasądzić od Ministra Finansów na rzecz...
w całości, uznając stanowisko przedstawione we wniosku o interpretację za prawidłowe. Mając na uwadze powyższe, organ wniósł o umorzenie postępowania sądowego., Pismem z dnia 04...

I SA/Bd 759/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-12-07

sprawy ze skargi U. w T. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług postanawia: 1. umorzyć postępowanie...
na skargę organ wniósł o umorzenie postępowania ze względu na wydanie w dniu 05 [...] 2011 r. interpretacji indywidualnej uwzględniającej skargę w całości. Pismem z dnia 10...

V SA/Wa 1345/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-28

na prowadzenie kasyna gry postanawia: - umorzyć postępowanie sądowe - Decyzją z [...] marca 2016r. nr [...], Minister Finansów umorzył postępowanie odwoławcze od decyzji Ministra...
postępowanie w sprawie., Pismem z 23 czerwca 2016r. pełnomocnik działający w imieniu Spółki cofnął skargę i wniósł o umorzenie postępowania sądowego., Wojewódzki Sąd Administracyjny...

III SA/Wa 2204/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-10

Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej z dnia [...] maja 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o umorzenie postępowania...
., Pismem z dnia 13 października 2011 r., w imieniu Strony, Pan T. F., złożył do Dyrektora UKS w S. wniosek o umorzenie postępowania nr UKS[...], prowadzonego w stosunku...

III SA/Wa 2073/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-09

W. z dnia [...] lipca 2008 r. w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego do majątku Generalnego Wykonawcy B. Sp. z o.o. z siedzibą w W. (dalej 'Spółka...
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) - dalej 'K.p.a.', poprzez niedoręczenie postanowienia w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego Spółce...

I GSK 2424/18 - Wyrok NSA z 2019-01-25

nieważności postanowienia w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 7 marca 2018r., sygn. akt V SA/Wa 456/17, Wojewódzki...
postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego., Przedstawiając przyjęty za podstawę wyroku stan sprawy - Sąd I instancji stwierdził, że Naczelnik Urzędu Skarbowego...

II FSK 1988/08 - Wyrok NSA z 2010-04-14

umorzenia postępowania odwoławczego 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od M. Z. na rzecz Ministra Finansów kwotę 120 (sto dwadzieścia) złotych tytułem zwrotu kosztów...
.. W uzasadnieniu podniósł, że przed sądem administracyjnym nie zakończyło się postępowanie w przedmiocie umorzenia egzekwowanych należności., Dyrektor Izby Skarbowej w K. postanowieniem...
1   Następne >   +2   +5   +10   100