Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Edukacji i Nauki X

II GSK 2136/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-14

30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.), dalej: p.p.s.a. w pkt 1 umorzył postępowanie w sprawie...
sądowego., Sąd I instancji wskazał, że na rozprawie dnia 17 czerwca 2014 r. pełnomocnik P. S. wniósł o umorzenie postępowania sądowego, z powodu otrzymania postanowienia...

II SAB/Wa 382/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-05

postanawia - umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie - W dniu 5 listopada 2010 r. (data stempla pocztowego) B.P. skierowała do Wojewódzkiego...
września 2010 r. o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o umorzenie postępowania z uwagi na fakt, że nie pozostaje...

II SA/Wa 3952/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-05-18

umorzenia postępowania odwoławczego postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne; 2. zasądzić od Ministra Edukacji i Nauki na rzecz Centrum Nauki i Biznesu...
: 'skarżący', 'strona skarżąca') od decyzji [...] Kuratora Oświaty z dnia [...] lipca 2021 r. (dalej: 'Kurator') nr [...] umorzył postępowanie odwoławcze., Pismem z dnia 4...

II SAB/Wa 27/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-01

sprawy ze skargi B.P. na bezczynność Ministra Edukacji Narodowej w przedmiocie wydania aktu nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego postanawia - umorzyć postępowanie...
(Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie z określonych przyczyn stało się bezprzedmiotowe. Postanowienie...

II SA/Wa 2530/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-01-30

w zakresie zamiaru likwidacji szkoły postanawia: umorzyć postępowanie sądowe Pismem z dnia 11 października 2019 r. (data złożenia do organu za pośrednictwem portalu ePUAP) Zarząd...
[...] września 2019 r. znak [...] w przedmiocie negatywnej opinii w zakresie zamiaru likwidacji szkoły., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o umorzenie postępowania sądowego...

I GSK 1266/19 - Wyrok NSA z 2019-09-10

. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odmowy przyznania środków finansowych na realizację projektu oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd...
punkty., Skarżący wniósł o ponowne rozpatrzenie sprawy. Decyzją z dnia [...] kwietnia 2016 r. MNiSW uchylił ww. decyzję z dnia [...] marca 2015 r. i umorzył postępowanie...

II SA/Wa 1765/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-14

dyplomowanego postanawia -umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie- Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo...
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania gdy postępowanie stało...

II SA/Wa 1872/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-04-22

ze skargi A. D. na postanowienie Ministra Edukacji i Nauki z dnia [...] lutego 2021 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego postanawia: umorzyć...
(sygn. akt II SA/Wa 1872/21) na postanowienie Ministra Edukacji i Nauki z dnia [...] lutego 2021 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego...

II SA/Wa 338/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-08

- umorzyć postępowanie - Przedmiotem skargi T. N. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie jest decyzja Ministra Edukacji Narodowej z dnia [...] lutego 2010 r...
wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania gdy postępowanie stało się bezprzedmiotowe, z innych przyczyn niż wskazane w pkt. 1-2. Stosownie do § 2 powołanego artykułu...

II SAB/Wa 509/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-08-19

odwołania od decyzji postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe; 2. zwrócić Stowarzyszeniu [...] w Szkołach '[...]' 100 (słownie: sto) złotych tytułem uiszczonego wpisu...
postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę. Stosownie zaś do art. 161 § 2 P.p.s.a. postanowienie o umorzeniu postępowania może zapaść...
1   Następne >   +2   +5   +10   27