Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Edukacji Narodowej X

III SA/Gd 362/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-06-12

postanawia 1. umorzyć postępowanie w sprawie. 2. zwrócić skarżącej A. S. ze Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku kwotę 200 (dwieście) zł. Skarżąca A. S...
postanowienie o umorzeniu postępowania., Wobec powyższego Sąd na mocy art. 161 § 1 pkt 1 w zw. z art. 60 ustawy -Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi umorzył...

IV SAB/Po 27/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-02-17

publicznej postanawia umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne Stowarzyszenie Sieć Obywatelska W. P. w W. wniosło skargę na bezczynność Dyrektora Zespołu Szkół...
do rozporządzania skargą również po jej wniesieniu, które co do zasady jest dla sądu wiążące (J.P. Tarno: Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - komentarz. Warszawa...

II SAB/Ol 77/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-10-04

ust. 1 i art. 17 ust. 1 u.d.i.p. odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust...
. Mianowicie wynika z nich, że decyzja wydawana jest, gdy wystąpią przesłanki uzasadniające odmowę udostępnienia informacji publicznej oraz, że umorzenie postępowania...

III SAB/Gd 6/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-02-14

niejawnym sprawy ze skargi A. P. na bezczynność Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska [...] w przedmiocie wznowienia studiów postanawia umorzyć postępowanie. A. P...
. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania:, 1) jeżeli skarżący skutecznie cofnie skargę;, 2) w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot...

III SAB/Gd 6/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-03-02

kosztów postępowania. Postanowieniem z dnia 14 lutego 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku umorzył postępowanie w sprawie ze skargi A. P. na bezczynność...
w bezczynności i dlatego postanowieniem z dnia 14 lutego 2012 r. postępowanie w sprawie zostało umorzone., Skarżący wystąpił o uzupełnienie przedmiotowego postanowienia...

I OSK 1408/17 - Wyrok NSA z 2017-12-15

w sprawie), organ wyjaśnił, że zgodnie z art. 66 § 1 Kodeksu karnego, zastosowanie przez Sąd instytucji warunkowego umorzenia postępowania możliwe jest wyłącznie wówczas...
, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie on przestrzegał porządku prawnego...

II SAB/Ol 123/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-10-23

o umorzenie postępowania w sprawie. Wskazał, udzielił skarżącej żądanej informacji, pomimo, że wniosek został złożony do Dziekana Wydziału, gdy tymczasem jest to organ...
o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie stało się bezprzedmiotowe z innych przyczyn, niż wymienione w pkt 1 i 2 tego paragrafu. Umorzenie postępowania przed sądem następuje...

II SAB/Ol 124/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-11-04

postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie stało się bezprzedmiotowe z innych przyczyn, niż wymienione w pkt 1 i 2 tego paragrafu. Umorzenie postępowania...
Uczelni w udostępnieniu informacji publicznej 1) umarza postępowanie sądowe w zakresie bezczynności organu; 2) stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem...

II SAB/Ol 30/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-05-18

., Dziekan Wydziału [...] wniósł o umorzenie postępowania. Wyjaśniono, że po wniesieniu skargi organ pismem z dnia [...] wydał decyzję, w której postanowił o udostępnieniu...
w trybie autokontroli z reguły powoduje, iż postępowanie sądowe staje się bezprzedmiotowe i podlega umorzeniu na zasadzie art. 161 § 1 pkt 3 ustawy Prawo o postępowaniu...

II SA/Go 1052/17 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-12-21

J.G. zawartego w piśmie z dnia [...] listopada 2017r., a dotyczącego cofnięcia skargi w trybie art. 60 p.p.s.a i umorzeniu postępowania na podstawie art. 161 § 1 pkt 1...
p.p.s.a. Skuteczne cofnięcie skargi, stanowiące podstawę do umorzenia postępowania, może bowiem dotyczyć jedynie takiej skargi, która nie jest obarczona brakami formalnymi...
1   Następne >   2