Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Budownictwa X
  • Symbol

I SA/Wa 598/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-15

[...] stycznia 2010 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Wojewody [...] z dnia [...] października...
odwołania M. B., od decyzji Wojewody [...] z [...] października 2009 r. nr [...], orzekającej o umorzeniu postępowania w sprawie wywłaszczenia na rzecz Skarbu Państwa...

I SA/Wa 2242/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-15

z dnia [...] września 2011 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania wywłaszczeniowego 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Wojewody [...] z dnia [...] czerwca...
o umorzeniu postępowania w sprawie wywłaszczenia na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie [...], oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki...

I SA/Wa 805/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-20

Infrastruktury z dnia [...] lutego 2011 r. nr [...] w przedmiocie uchylenia zaskarżonej decyzji i umorzenia postępowania oddala skargę. Minister Infrastruktury decyzją...
umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia uwłaszczenia przedsiębiorstwa państwowego pn. K. [...] w K. działkami nr [...] o pow. [...] ha i nr [...] o pow. [...] ha...

I SA/Wa 806/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-20

Infrastruktury z dnia [...] lutego 2011 r. nr [...] w przedmiocie uchylenia zaskarżonej decyzji i umorzenia postępowania oddala skargę. Minister Infrastruktury decyzją...
umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia uwłaszczenia przedsiębiorstwa państwowego pn. K. w K. działką nr [...] o pow. [...] ha, położoną w obrębie [...], jedn. ewid...

I OSK 1735/07 - Wyrok NSA z 2008-12-02

o umorzenie postępowania administracyjnego 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie do ponownego rozpoznania; 2. zasądza...
z dnia 31 lipca 2007 r., sygn. akt I SAB/Wa 57/07, po rozpoznaniu skargi A. T. na bezczynność Ministra Budownictwa w sprawie wniosku o umorzenie postępowania administracyjnego...

I SA/Wa 1026/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-22

Ministra Budownictwa z dnia [...] kwietnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego. oddala skargę. Decyzją z dnia [...] grudnia 1998 r...
. nieruchomością położoną w W. przy ul. [...], oznaczoną jako działki nr [...] uchylił zaskarżoną decyzję w całości i umorzył postępowanie pierwszej instancji...

I SA/Wa 1186/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-13

2009 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wywłaszczenia nieruchomości 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega...
zaskarżoną decyzję i umorzył postępowanie przed organem pierwszej instancji., Zaskarżona decyzja została wydana w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy:, Wojewoda...

I SAB/Wa 57/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-07-31

w sprawie wniosku o umorzenie postępowania administracyjnego 1. zobowiązuje Ministra Budownictwa do wydania, w terminie 30 dni od otrzymania prawomocnego wyroku wraz z aktami...
sprawy, decyzji w przedmiocie wniosku A. T. z dnia [...] lutego 2006 r. o umorzenie postępowania administracyjnego w oznaczonym zakresie; 2. zasądza od Ministra Budownictwa...

I SA/Wa 1274/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-02

[...] czerwca 2009 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego oddala skargę. Minister Infrastruktury decyzją z dnia [...] czerwca 2009 r...
. nr [...] utrzymał w mocy decyzję Wojewody [...] z dnia [...] kwietnia 2009 r. nr [...] orzekającą o umorzeniu postępowania wywłaszczeniowego., Zaskarżoną decyzję wydano w oparciu...

I SA/Wa 1001/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-06

[...] z dnia [...] maja 2008 r. nr [...] o wywłaszczeniu nieruchomości i odszkodowaniu w całości i umorzył postępowanie przed organem pierwszej instancji., Zaskarżona decyzja...
wynikające z tej ustawy. Wobec powyższego Minister uznał, iż w przedmiotowej sprawie zaistniała faktyczna podstawa do obligatoryjnego umorzenia przedmiotowego postępowania...
1   Następne >   +2   +5   +10   100