Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Administracji i Cyfryzacji X
  • Symbol

I SA/Wa 3136/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-07

niejawnym sprawy ze skargi R. P. i T. K. na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia [...] września 2014 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania...
administracyjnego postanawia umorzyć postępowanie sądowe ze skargi T. K. R. P. działająca w imieniu własnym i jako pełnomocnik T. K. wniosła do Wojewódzkiego Sądu...

I SA/Wa 197/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-16

Administracji i Cyfryzacji z dnia [...] grudnia 2014 r., nr [...] w przedmiocie uchylenia postanowienia i umorzenia postępowania organu pierwszej instancji 1. uchyla zaskarżone...
postanowienie w części dotyczącej umorzenia postępowania organu pierwszej instancji w całości; 2. stwierdza, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu w części...

I SA/Wa 574/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-26

komunalizacyjnej postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe; 2. zwrócić skarżącemu Miastu P. kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem wpisu od skargi, z kasy Wojewódzkiego Sądu...
., Zgodnie zaś z art. 161 § 1 pkt 1 powołanej ustawy, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę, Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania., W niniejszej sprawie Sąd...

II SA/Wa 2733/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-06-19

postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe; 2. zwrócić W. P. kwotę 200 (słownie: dwieście) złotych tytułem uiszczonego wpisu sądowego. W. P. (zwana dalej 'Skarżącą...
lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Sąd, zgodnie z art. 161 § 1 pkt 1 P.p.s.a., wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął...

I OSK 1670/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-17

. z o. o. na decyzje Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia [...] października 2015 r. o numerach [...] w przedmiocie umorzenia postępowania postanawia: 1. umorzyć postępowanie...
[...] października 2015 r. o numerach [...] w przedmiocie umorzenia postępowania., Skargę kasacyjną od powyższego wyroku wniósł Wałbrzyski Związek [...] w Wałbrzychu oraz Wałbrzyskie...

I SAB/Wa 2/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-11

jest dopuszczalne., Stosownie do treści art. 161 § 1 pkt 1 Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę., Mając powyższe na uwadze...
postępowanie sądowe. W dniu 2 stycznia 2013 r. wpłynęła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skarga M. L. na bezczynność Ministra Administracji i Cyfryzacji...

VI SA/Wa 1373/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-01

za używanie niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych postanawia: 1. umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, 2. zwrócić A. R. i W. R. kwotę...
postępowania i zwrot całości uiszczonego wpisu., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:, Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo...

II OSK 2217/16 - Wyrok NSA z 2018-07-27

i Cyfryzacji z dnia [...] sierpnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania o wpis do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych oddala skargę kasacyjną...
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia [...] sierpnia 2015 r., nr [...], dotyczącą umorzenia postępowania administracyjnego w przedmiocie wpisu do rejestru kościołów...

I SAB/Wa 57/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-21

postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe. Taka sytuacja ma miejsce w niniejszej sprawie. Skoro bowiem organ załatwił...
postępowanie sądowe. Pismem z dnia 30 stycznia 2013 r. J. B. wniósł skargę na bezczynność Ministra Cyfryzacji i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne...

I SA/Wa 2179/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-05

postanawia: umorzyć postępowanie sądowe. Pismem z dnia [...] sierpnia 2013 r. W. S. wniosła skargę na postanowienie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia...
. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania., Mając na względzie powyższe Wojewódzki Sąd...
1   Następne >   +2   +5   +10   28