Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Środowiska X
  • Symbol

IV SA/Wa 1882/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-12-14

[...] sierpnia 2006 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego 1. uchyla zaskarżone postanowienie; 2. zasądza od Ministra Środowiska na rzecz skarżącego...
przepisów postępowania., Postanowieniem z dnia [...] sierpnia 2006 roku, Nr [...] Minister Środowiska umorzył postępowanie odwoławcze., W uzasadnieniu postanowienia Minister...

II OSK 583/06 - Postanowienie NSA z 2006-07-25

ze skargi A. i H. L. na decyzję Ministra Środowiska z dnia [...] czerwca 2005r., znak [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego p o s t a n a w i a 1) umorzyć...
decyzję Ministra Środowiska z dnia [...] czerwca 2005r. w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego., Pismem z dnia 25 kwietnia 2006r. pełnomocnik skarżącej spółki...

III SAB/Łd 20/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-06-12

sprawie w zw. z art. 105 § 1 k.p.a., poprzez niezasadne odstąpienie przez organ I instancji od umorzenia postępowania administracyjnego, w sytuacji, kiedy doszło...
2017 roku pełnomocnik spółki wniósł o umorzenie postępowania w sprawie ustalenia opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę bez wymaganej koncesji na działce...

IV SA/Wa 3163/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-31

. na postanowienie Ministra Środowiska z [...] października 2017 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego postanawia 1. umorzyć postępowanie; 2. zasądzić...
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na ww. postanowienie Ministra Środowiska., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o umorzenie postępowania...

IV SA/Wa 2841/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-01

po K. F. na decyzję Ministra Środowiska z dnia [...] września 2013 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego - oddala skargę - Decyzją z dnia...
[...] lipca 2008 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania., W uzasadnieniu decyzji Minister Środowiska wskazał na następujące ustalenia faktyczne i prawne., Wojewoda...

IV SA/Wa 732/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-14

sprawy ze skargi [...] Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Ministra Środowiska z dnia [...] listopada 2014 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania...
administracyjnego postanawia I. umorzyć postępowanie sądowe, II. zwrócić stronie skarżącej [...] Sp. z o.o. z siedzibą w W. kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem uiszczonego wpisu...

IV SA 2746/02 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-02-17

[...] maja 2002 r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego postanawia: I. umorzyć postępowanie sądowe, II. zwrócić U. P. 5 zł (pięć) tytułem kosztów...
postępowania. Sąd wobec cofnięcia skargi umorzył postępowanie sądowe na podst. art. 161 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30.VIII. 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami...

II OSK 388/15 - Wyrok NSA z 2016-01-15

w N. na decyzję Ministra Środowiska z dnia [...] stycznia 2013 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od M. S.A....
. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania., Powyższy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym., Decyzją z dnia...

IV SA/Wa 89/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-24

. na decyzję Ministra Środowiska z dnia [...] października 2014 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania - oddala skargę - Decyzją z dnia [...] sierpnia 2014 r...
. Marszałek Województwa [...] umorzył jako bezprzedmiotowe wszczęte w dniu [...] września 2013 r. postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego...

IV SA/Wa 88/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-24

. na decyzję Ministra Środowiska z dnia [...] października 2014 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania - oddala skargę - Decyzją z dnia [...] sierpnia 2014 r...
. Marszałek Województwa [...] umorzył jako bezprzedmiotowe wszczęte w dniu [...] września 2013 r. postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100