Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Marszałek Województwa X
  • Symbol

III SAB/Gd 34/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-08-21

Marszałek Województwa [...] wniósł o umorzenie postępowania z uwagi na wydanie w dniu 20 lipca 2017 r. decyzji w powyższym zakresie., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku...
. Zgodnie natomiast z treścią art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnie skargę., Sąd stwierdził...

III SAB/Gl 36/20 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2020-04-03

r. sprawy ze skargi M. G. na bezczynność Marszałka Województwa Śląskiego w przedmiocie: udostępnienia informacji publicznej postanawia: 1. umorzyć postępowanie...
Marszałek Województwa Śląskiego wniósł o jej oddalenie w całości, względnie o umorzenie postępowania, stwierdzenie, że bezczynność organu administracji nie miała miejsca...

II OW 46/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-04

wniosku o wskazanie organu właściwego do załatwienia sprawy zmiany pozwolenia wodnoprawnego postanawia: umorzyć postępowanie z wniosku o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego...
., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Postępowanie z wniosku o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego podlega umorzeniu., Stosownie do art. 161 § 1 pkt 1...

I SA/Bd 637/21 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2022-01-03

projektu postanawia 1. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne, 2. zwrócić F. N.G.w T. od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy kwotę 200...
lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Stosownie do treści art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a., sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął...

I SAB/Ol 12/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-09-03

niejawnym w dniu 3 września 2014 roku sprawy ze skargi Spółki A.. na bezczynność Marszalka w przedmiocie potrącenia dotacji celowej postanawia : 1) umorzyć postępowanie...
wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę., W myśl art. 60 p.p.s.a. możliwe jest cofnięcie środka zaskarżenia...

IV SAB/Wr 61/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-04-27

p.p.s.a. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę., W rozpoznawanej sprawie skarżący cofnął skargę., W ocenie Sądu...
p.p.s.a umorzył postępowanie sądowoadministracyjne w sprawie., O zwrocie uiszczonego wpisu od skargi orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a., zgodnie...

II SAB/Bd 132/21 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2022-03-02

niejawnym sprawy ze skargi K. J. na bezczynność Marszałka Województwa w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia umorzyć postępowanie sądowe. Pismem...
. U. z 2022 r. poz. 329 - dalej 'p.p.s.a.'), sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw...

I SA/Bd 751/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-09-17

Rozwoju usług turystycznych i uzdrowiskowych Regionalnego Programu Operacyjnego postanawia: 1. umorzyć postępowanie, 2. zwrócić z Kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
. 712 ze zm.) sąd, w wyniku rozpatrzenia skargi, może umorzyć postępowanie w sprawie, jeżeli z jakichkolwiek względów jest ono bezprzedmiotowe. Natomiast zgodnie z art. 30e...

III OZ 130/21 - Postanowienie NSA z 2021-03-16

organ wniósł o jej oddalenie w całości, względnie o: umorzenie postępowania, stwierdzenie, że bezczynność organu administracji nie miała miejsca z rażącym naruszeniem...
również w postępowaniu zainicjowanym wniesieniem skargi na bezczynność. Zdaniem Sądu okoliczność ta jest wystarczającym powodem, dla którego należy umorzyć postępowanie...

II SA/Bd 305/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-07-01

rolniczego postanawia 1. umorzyć postępowanie, 2. zwrócić skarżącej - S. E. M. P. Sp. z o.o. w O. ze Skarbu Państwa (Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy) kwotę 100...
administracyjnymi (Dz.U Nr 153, poz. 1270 ze zm.) umorzył postępowanie w sprawie. ...
1   Następne >   +2   +5   +10   27