Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Krajowa Rada Sądownictwa X

II SAB/Wa 916/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-12

informacji publicznej postanawia 1. umorzyć postępowanie; 2. zwrócić stronie skarżącej - K. P. kwotę 100 zł (sto złotych), tytułem zwrotu uiszczonego wpisu od skargi. Pismem...
. organ wniósł o umorzenie postępowania, z uwagi na jego bezprzedmiotowość, informując o udostępnieniu stronie skarżącej żądanej informacji., Pismem z dnia 23 grudnia...

II GOK 4/18 - Postanowienie NSA z 2021-10-18

) umorzył postępowanie przed Krajową Radą Sądownictwa w powyższym zakresie., Pismem z 6 września 2021 r. Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa zgłosił wniosek o wykładnię...
ww. wyroku., Wskazał, że w pkt 2. ww. wyroku NSA umorzył postępowanie przed Krajową Radą Sądownictwa, wskazując jako podstawę prawną rozstrzygnięcia art. 39812 ustawy...

II GOK 6/18 - Postanowienie NSA z 2021-10-18

do A.B. (pkt 2 sentencji wyroku) oraz umorzył postępowanie przed Krajową Radą Sądownictwa w powyższym zakresie (pkt 3 sentencji wyroku)., W piśmie z 6 września 2021 r...
. Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa wniósł o wykładnię tego wyroku. Wskazał, że w punkcie trzecim ww. wyroku NSA umorzył postępowanie przed Krajową Radą Sądownictwa...

II GOK 2/18 - Postanowienie NSA z 2021-10-18

do A.B. (pkt 2 sentencji wyroku) oraz umorzył postępowanie przed Krajową Radą Sądownictwa w powyższym zakresie (pkt 3 sentencji wyroku)., W piśmie z 6 września 2021 r...
. Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa wniósł o wykładnię tego wyroku. Wskazał, że w punkcie trzecim ww. wyroku NSA umorzył postępowanie przed Krajową Radą Sądownictwa...

II GOK 3/18 - Postanowienie NSA z 2021-10-18

wyroku) oraz umorzył postępowanie przed Krajową Radą Sądownictwa w powyższym zakresie (pkt 3 sentencji wyroku)., W piśmie z 6 września 2021 r. Przewodniczący Krajowej Rady...
Sądownictwa wniósł o wykładnię tego wyroku. Wskazał, że w punkcie trzecim ww. wyroku NSA umorzył postępowanie przed Krajową Radą Sądownictwa, powołując jako podstawę...

II GOK 5/18 - Postanowienie NSA z 2021-10-18

wyroku) oraz umorzył postępowanie przed Krajową Radą Sądownictwa w powyższym zakresie (pkt 3 sentencji wyroku)., W piśmie z 6 września 2021 r. Przewodniczący Krajowej Rady...
Sądownictwa wniósł o wykładnię tego wyroku. Wskazał, że w punkcie trzecim ww. wyroku NSA umorzył postępowanie przed Krajową Radą Sądownictwa, powołując jako podstawę...

II GOK 7/18 - Postanowienie NSA z 2021-10-18

) oraz umorzył postępowanie przed Krajową Radą Sądownictwa w powyższym zakresie (pkt 3 sentencji wyroku)., W piśmie z 6 września 2021 r. Przewodniczący Krajowej Rady...
Sądownictwa wniósł o wykładnię tego wyroku. Wskazał, że w punkcie trzecim ww. wyroku NSA umorzył postępowanie przed Krajową Radą Sądownictwa, powołując jako podstawę prawną...

II SO/Wa 13/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-29

za nieprzekazanie w ustawowym terminie skargi z dnia [...] lutego 2018 r., odpowiedzi na skargę i akt administracyjnych postanawia umorzyć postępowanie w sprawie wniosku A.S....
pomocy w tym zakresie zostało już mu przyznane, dlatego postępowanie z tego wniosku należało umorzyć., Z tego względu, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 oraz art. 249a w zw...

II GOK 2/18 - Postanowienie NSA z 2019-06-26

26 czerwca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej wniosku Prokuratora Generalnego o umorzenie postępowania w sprawie odwołań A. B. i C. D. od uchwały...
, że sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, między innymi wówczas, gdy wydanie wyroku stało się zbędne lub niedopuszczalne. Istnienia wymienionych okoliczności...

III OSK 1361/21 - Wyrok NSA z 2022-07-15

po wniesieniu skargi na bezczynność, właściwym rozstrzygnięciem nie jest umorzenie postępowania w zakresie nakazania mu udostępnienia informacji publicznej,, Ponadto...
i rozstrzygnięcie o kosztach postępowania. Ewentualnie wniosło o uchylenie wyroku w całości i orzeczenie co do istoty przez umorzenie postępowania. Stowarzyszenie wniosło...
1   Następne >   +2   4