Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Krajowa Rada Komornicza X

VI SO/Wa 9/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-16

administracyjnymi postanawia: umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie Wnioskodawczyni - E. M. - wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku E. M. o wymierzenie grzywny Krajowej Radzie Komorniczej w trybie art. 55 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami...

VI SA/Wa 690/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-01-13

w sprawie powołania na stanowisko komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w S. z powodu braku przedmiotu zaskarżenia oraz umorzeniu postępowania., W uzasadnieniu stwierdzono...
kwestionowaną przez skarżącą opinię Rady Izby Komorniczej w W. zostało w stosunku do skarżącej, na jej wniosek, zakończone umorzeniem postępowania (decyzja z dnia [...] lutego 2010 r...

II SAB/Po 70/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-11-05

w sprawie odmowy udzielenia takiej informacji, przy czym jedynie odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku...
umorzyć, 4) odmówić udzielenia informacji publicznej., Należy przy tym zwrócić uwagę, że opisany powyżej szczególny charakter postępowania w przedmiocie udzielenia informacji...

I OZ 5/19 - Postanowienie NSA z 2019-02-21

, przed którym toczyło się postępowanie (w tym sygn. akt postępowania klauzulowego i ewentualnie kolejnych), z wyszczególnieniem na: 1) datę wszczęcia oraz zakończenia lub umorzenia...
postępowania egzekucyjnego wraz z podaniem podstawy prawnej jego umorzenia wraz z datami ich prawomocności; 2) szczegółowych planów podziałów sumy uzyskanej z egzekucji...

VI SA/Wa 2622/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-10

. 7, 77 § 1, 80 i 107 § 3 k.p.a. oraz wnosząc o jej uchylenie i umorzenie postępowania, a w konsekwencji przywrócenie statusu aplikanta komorniczego., Odnośnie naruszenia...
r. na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm., nazywanej dalej...

VI SA/Wa 356/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-07

tej opinii i zaskarżenia uchwały do Sądu Najwyższego Rada Izby Komorniczej uchyliła uchwałę, a Sąd Najwyższy umorzył niniejsze postępowanie. Sygnatura akt III ZS 11/13...
skarżącego M. S.kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania Krajowa Rada Komornicza (zwana dalej Organem) Uchwałą (zwaną dalej Uchwałą) z dnia...