Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komisja Papierów Wartościowych i Giełd X

VI SA/Wa 1900/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-04-24

należało umorzyć postępowanie za względu na jego bezprzedmiotowość, nadmieniając również, iż z orzecznictwa NSA w tej materii wynika, że w przypadku bezprzedmiotowości należy...
orzec umorzenie postępowania. W tej sytuacji, zdaniem 'S.', postanowienia o odmowie dopuszczenia 'S.' do udziału we wskazanych postępowaniach naruszają przepis art. 105 §...

VI SA/Wa 1906/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-06-23

Wartościowych i Giełd z dnia [...] lipca 2005 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego postanawia umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne Zaskarżonym...
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie postanowieniem z dnia [...] lipca 2005r. Nr [...], Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG) umorzyła postępowanie...

VI SA/Wa 1922/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-06-23

Wartościowych i Giełd z dnia [...] lipca 2005 r. nr [...] w przedmiocie dopuszczenia organizacji społecznej do udziału w postępowaniu postanawia umorzyć postępowanie...
formą zakończenia postępowania powinno być jego umorzenie na podstawie 105 § 1 k.p.a ze względu na bezprzedmiotowość postępowania. Powyższe stanowisko strona uzasadnia...

VI SA/Wa 1737/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-01-16

w sprawie., Pismem z dnia 29 grudnia 2006 r. skarżąca cofnęła ww. skargę i wniosła o umorzenie postępowania sądowego, jako bezprzedmiotowego., Wojewódzki Sąd...
Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania., Biorąc powyższe pod uwagę Sąd orzekł, jak w sentencji postanowienia, działając na podstawie przepisu art. 161 § 1 pkt 1...

VI SA/Wa 1908/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-09-11

do publicznego obrotu akcji spółki Z.S.A. p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne Decyzją z dnia [...] maja 2005r. Nr [...] w sprawie z wniosku spółki...
, co następuje:, W myśl art. 161 §1 pkt 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dalej jako: p.p.s.a) Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu...

VI SA/Wa 1741/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-01-16

w sprawie., Pismem z dnia 29 grudnia 2006 r. skarżąca cofnęła ww. skargę i wniosła o umorzenie postępowania sądowego, jako bezprzedmiotowego., Wojewódzki Sąd...
Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania., Biorąc powyższe pod uwagę Sąd orzekł, jak w sentencji postanowienia, działając na podstawie przepisu art. 161 § 1 pkt 1...

VI SA/Wa 1739/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-01-16

w sprawie., Pismem z dnia 29 grudnia 2006 r. skarżąca cofnęła ww. skargę i wniosła o umorzenie postępowania sądowego, jako bezprzedmiotowego., Wojewódzki Sąd...
Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania., Biorąc powyższe pod uwagę Sąd orzekł, jak w sentencji postanowienia, działając na podstawie przepisu art. 161 § 1 pkt 1...

VI SA/Wa 2005/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-12-28

przekazania sądowi administracyjnemu akt sprawy postanawia: umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie. 'S.' wniosła w dniu 8 listopada 2004 r...
o umorzeniu postępowania, orzeczono jak w sentencji. ...

VI SA/Wa 1736/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-10-19

na wprowadzenie do publicznego obrotu akcji postanawia: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne M. pismem z dnia [...] sierpnia 2005 r. złożyła do Wojewódzkiego Sądu...
wadą nieważności., Zgodnie zaś z przepisem art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. sąd wyda postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę...

VI SA/Wa 1738/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-10-19

na wprowadzenie do publicznego obrotu akcji postanawia: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne M. pismem z dnia [...] sierpnia 2005 r. złożyła do Wojewódzkiego Sądu...
wadą nieważności., Zgodnie zaś z przepisem art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. sąd wyda postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę., W ocenie...
1   Następne >   3