Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komisja Orzekająca X

III SA/Łd 330/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-04-14

socjalnego na rok akademicki 2014/2015 postanawia: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne. W dniu 23 lutego 2015 r. J.K. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę. Postanowienie o umorzeniu postępowania może zapaść na posiedzeniu niejawnym (art. 161 § 2 p.p.s.a....

IV SA/Po 691/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-10-25

., nr [...] w przedmiocie stypendium socjalnego postanawia umorzyć postępowanie. W. Z. wniosła skargę na decyzję [...] Uniwersytetu im. [...] z dnia [...] czerwca 2016r...
., nr [...] w przedmiocie stypendium socjalnego., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o umorzenie postępowania wskazując, że na podstawie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo...

IV SA/Po 762/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-05-29

Ekonomicznej Uniwersytetu z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie pomocy materialnej dla studentów, postanawia umorzyć postępowanie w sprawie /-/ B.Popowska /-/ G. Radzicka...
im. [...] z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie pomocy materialnej., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o umorzenie postępowania wskazując, iż decyzją z dnia [...] r...

III SA/Łd 82/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-03-30

za wyniki w nauce postanawia : umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne. K.K. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na decyzję Odwoławczej Komisji...
Politechniki Ł. wniosła o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego. Pełnomocnik organu administracji wskazał, iż decyzją z dnia [...] Prorektor ds. Studenckich...

IV SA/Po 234/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-04-14

socjalnego postanawia umorzyć postępowanie w sprawie G. Radzicka D.S. wniosła skargę na decyzję Uczelnianej Komisji Ekonomicznej Uniwersytetu im. [...] w [...] z dnia...
administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej p.p.s.a., sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie stało się bezprzedmiotowe...

II GSK 710/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-17

dyscypliny finansów publicznych postanawia: 1. umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym; 2. zwrócić A. W. uiszczony wpis od skargi kasacyjnej w kwocie...
w związku z art. 193 oraz na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz...

II GSK 1644/21 - Postanowienie NSA z 2022-09-29

. nr [...] w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu notarialnego postanawia: 1. umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym; 2. zwrócić J. S. ze środków budżetowych...
. 193 oraz art. 232 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 329), postanowił...

III SA/Łd 733/04 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2004-10-07

wynikającego z art. 54 § 2 u.p.s.a p o s t a n a w i a: umorzyć postępowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym. Skarżący P. P. złożył wniosek do Wojewódzkiego Sądu...
orzeknie w tej sprawie - czyni postępowanie w przedmiocie wymierzenia grzywny bezprzedmiotowym i z tego powodu należy je umorzyć., Zgodnie z treścią art. 161 § 1 pkt 3...

IV SA/Po 450/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-07-06

. umorzyła postępowanie dyscyplinarne wobec skarżącego z powodu znikomej szkodliwości społecznej czynu., Na skutek złożonych przez skarżącego oraz jego pełnomocnika...
i umorzyła postępowanie. U podstaw podjętego rozstrzygnięcia znalazły się przyczyny formalne. Zdaniem Komisji Odwoławczej słuszny okazał się zarzut naruszenia §24...

II GSK 1248/10 - Wyrok NSA z 2011-12-06

o odpowiedzialności umorzyła postępowanie dotyczące wyżej wymienionych składek do maja 2005 r. włącznie, z powodu przedawnienia karalności. W pozostałej części utrzymała w mocy orzeczenie...
prowadzenia postępowania, powodującej obowiązek jego umorzenia, jak domagał się tego skarżący. Komisja wyjaśniła, że terminy do przeprowadzenia tych czynności mają charakter...
1   Następne >   +2   5