Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych X

VI SA/Wa 2091/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-04-19

Prezesa Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń z dnia [...] marca 2002 r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie...
i art. 105 k.p.a. i art. 82b ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 1990r. o działalności ubezpieczeniowej Prezes Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń umorzył postępowanie...

VI SA/Wa 1026/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-08-11

postanawia umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym. Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 września 2005 r., sygn. akt...
wniósł o umorzenie postępowania jako bezprzedmiotowego, na zasadzie art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami...

VI SA/Wa 1735/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-03-02

Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych z dnia [...] lipca 2005 r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wyrażenia zgody na powołanie członka zarządu...
zakładu ubezpieczeń postanawia: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne Zaskarżoną decyzją z dnia [...] lipca 2005 roku nr [...] Komisja Nadzoru Ubezpieczeń...

VI SA/Wa 1734/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-03-02

Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych z dnia [...] lipca 2005 r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wyrażenia zgody na powołanie członka zarządu...
zakładu ubezpieczeń postanawia: umorzyć postępowania sądowoadministracyjne Zaskarżoną decyzją z dnia [...] lipca 2005 roku nr [...]Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy...

I SA 1354/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-01-28

w [...] z dnia [...] maja 2002 r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 1. uchyla zaskarżoną decyzję...
w W. przy ul. [...], w prawo własności., Burmistrz Gminy W. decyzją z [...] marca 2002 r., [...], umorzył postępowanie w przedmiocie przekształcenia użytkowania...

VI SA/Wa 1772/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-02-14

niejawnym sprawy z wniosku Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy o umorzenie postępowaniu w sprawie ze skargi [...] Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna...
organizacji i funkcjonowania funduszy emerytalnych postanawia: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne W związku ze złożoną przez [...] Powszechne Towarzystwo Emerytalne...

II GSK 830/08 - Wyrok NSA z 2009-03-25

w Warszawie z dnia [...] lipca 2006 r. nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji w zakresie zgłoszenia sprzeciwu co do bezpośredniego nabycia akcji oraz umorzenia postępowania...
., nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji w zakresie zgłoszenia sprzeciwu co do bezpośredniego nabycia akcji oraz umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie zawiadomienia o zamiarze...

VI SA/Wa 128/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-03-31

akcji oraz umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie zawiadomienia o zamiarze bezpośredniego nabycia akcji oddala skargę Wyrokiem z dnia 11 grudnia 2007 roku sygn...
dnia [...] lipca 2006 roku, nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji w zakresie zgłoszenia sprzeciwu co do bezpośredniego nabycia akcji oraz umorzenia postępowania...

VI SA/Wa 837/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-26

nie znającego języka polskiego postanawia: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne VI SA/WA 837/08, Uzasadnienie, Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych decyzją...
funkcji członka i prezesa zarządu od dnia 30 listopada 2007 r. Z uwagi na powyższe, organ wniósł o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego. Natomiast skarżąca...

II GSK 994/08 - Postanowienie NSA z 2009-12-10

. nr [...] w przedmiocie sprzeciwu co do nabycia akcji krajowego zakładu ubezpieczeń postanawia: umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym Pismem z dnia 1 grudnia 2009 r...
r. − Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) − Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji postanowienia. ...
1   Następne >   +2   4