Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komisja Nadzoru Finansowego X

VI SA/Wa 3032/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-25

niejawnym sprawy ze skargi J. F. na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z [...] września 2015 r. Nr. [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego postanawia...
umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie; Skarżący - J. F. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję...

VI SAB/Wa 61/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-18

zatwierdzenia zmiany statusu zakładu ubezpieczeń postanawia: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie '[...]' S. A. z/s w W. (dalej...
r., w którym cofnęła złożoną skargę i wniosła o umorzenie postępowania. Z kolei organ w odpowiedzi na skargę wniósł o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego...

VI SA/Wa 2352/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-12-12

postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe 2. zwrócić stronie skarżącej kwotę 3600 (trzy tysiące sześćset) złotych tytułem uiszczonego wpisu od skargi. Pismem z 15...
z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 ze zm., dalej: 'Ppsa') sąd wydaje postanowienie o umorzeniu...

II GZ 455/21 - Postanowienie NSA z 2022-01-13

. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.; dalej cyt. jako: p.p.s.a.) umorzył postępowanie ze skargi [B.] S.A. w W. (obecnie: [A.] S.A. w W., dalej: skarżąca, Spółka) na decyzję...
specjalistycznych funduszy inwestycyjnych, nadania decyzji natychmiastowej wykonalności oraz umorzenia postępowania w sprawie nałożenia kary administracyjnej w zakresie...

VI SA/Wa 1879/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-11-09

terminu postanawia: I. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne; II. zasądzić od Komisji Nadzoru Finansowego na rzecz skarżącej - W. S.A. z siedzibą w L. - kwotę 597 zł...
postanowienie z [...] sierpnia 2016 r., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...

I GSK 1046/18 - Wyrok NSA z 2018-10-05

Komisji Nadzoru Finansowego z dnia [...] sierpnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie umorzenia opłaty za brak ubezpieczenia 1...
. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego., Sąd orzekał w następującym stanie faktycznym sprawy:, Pismem z dnia [...] marca 2012 r. P. S. wniósł o umorzenie opłaty...

VI SA/Wa 2074/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-23

postępowania postanowił: 1. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne; 2. zwrócić K. z siedzibą w S. kwotę 200 (słownie dwieście) zł tytułem uiszczonego wpisu sądowego. Skarżąca...
zważył, co następuje:, Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 718 ze zm...

VI SA/Wa 2705/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-12

Oszczędnościowo - Kredytowej z siedzibą w [...] na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia [...] listopada 2016 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania oddala skargę...
z art. 105 § 1 w związku z art. 127 § 3 k.p.a. poprzez umorzenie postępowania na skutek uznania jego bezprzedmiotowości, chociaż taka bezprzedmiotowość nie zachodziła...

VI SA/Wa 317/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-07-25

zgody na powołanie na stanowisko prezesa zarządu postanawia: umorzyć postępowanie Skarżąca - T. SA z siedzibą w [...]wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
p.p.s.a., Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę., Cofnięcie skargi jest rezygnacją strony z kontynuowania...

II GSK 1543/10 - Postanowienie NSA z 2012-02-07

maklerów papierów wartościowych postanawia: 1. umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym; 2. zwrócić D. P. uiszczony wpis od skargi kasacyjnej w kwocie...
przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - dalej: p.p.s.a.) umorzył postępowanie kasacyjne. Jednocześnie na zasadzie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a., zwrócił...
1   Następne >   +2   +5   +10   42