Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komisja Lekarska X

III SA/Kr 967/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-12-21

a w i a : umorzyć postępowanie sądowe Pismem z dnia 29 października 2007r. R. P. wniósł skargę na orzeczenie Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej z dnia [...] Nr [...]., W dniu...
o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe'. Nadto według art. 161 § § 2 p.p.s.a.: ' Postanowienie o umorzeniu postępowania...

II SA/Wa 316/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-04-30

ze skargi T. S. na orzeczenie Centralnej Komisji Lekarskiej z dnia [...] grudnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie zdolności do służby postanawia: umorzyć postępowanie...
. nr [...] w przedmiocie zdolności do służby., W treści odpowiedzi na skargę organ wniósł o umorzenie postępowania sądowego z uwagi na to, iż organ w trybie autokontroli...

II SA/Wa 1286/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-02-12

na orzeczenie Centralnej Komisji Lekarskiej z dnia [...] maja 2018 r. nr [...] w przedmiocie zdolności do służby postanawia: umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem...
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 ze zm. - dalej jako p.p.s.a.), sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania...

II SA/Wa 412/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-22

postanawia - umorzyć postępowanie. Pismem z dnia [...] lutego 2017 r. G. K. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na orzeczenie Centralnej...
administracyjnymi, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę. Stosownie do § 2 powołanego artykułu postanowienie o umorzeniu...

II SA/Wa 446/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-13

[...] maja 2017 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję [...] Rejonowej Komisji Lekarskiej...
wewnętrznych decyzja z dnia [...] kwietnia 2017 r. umorzyła postępowanie jako bezprzedmiotowe., W wyniku odwołania, Centralna Komisja Lekarskiej MSW w G. decyzją z dnia [...] maja...

II SA/Wa 2033/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-28

Lekarskiej z dnia [...] sierpnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie umorzenie postępowania oddala skargę Decyzją z dnia [...] sierpnia Nr [...] Centralna Komisja Lekarska...
., [...] Rejonowa Komisja Lekarska w [...] podległa ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych w dniu [...] lipca 2018 r. wydała decyzje o umorzeniu postępowania działając...

II SA/Wa 440/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-19

ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych z dnia [...] grudnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza...
jako 'skarżący') umorzyła postępowanie w sprawie uznania funkcjonariusza, funkcjonariusza zwolnionego ze służby za inwalidę lub uznania go za niezdolnego do samodzielnej...

IV SA/Gl 1408/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-10-06

inwalidztwa i związku inwalidztwa ze służbą postanawia: umorzyć postępowanie sądowe. Orzeczeniem Okręgowej Komisji Lekarskiej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w K. z dnia [...] r...
skutecznie cofnął skargę, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania., W przedmiotowej sprawie nie zachodzą przyczyny, które nakazywałyby uznać cofnięcie skargi...

II SA/Wa 1108/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-23

umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie. W dniu 24 czerwca 2017 r. P. S. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie...
postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę (art. 161 § 1 pkt 1 P.p.s.a.)., W ocenie Sądu cofnięcie skargi w rozpatrywanej sprawie nie zmierza...

II SA/Wa 712/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-11

Lekarskiej z dnia [...] grudnia 2020 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania orzeczniczego oddala skargę Centralna Komisja Lekarska podległa ministrowi właściwemu...
. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania, utrzymała w mocy decyzję., Ustalono, że [...] RKL w B. umorzyła postępowanie orzecznicze. Postępowanie to zostało wszczęte...
1   Następne >   +2   +5   9