Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Straży Granicznej X

I OSK 2093/10 - Wyrok NSA z 2011-04-08

. na postanowienie Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia [...] stycznia 2010 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania dyscyplinarnego 1. oddala skargę...
nr [...] z dnia [...] stycznia 2010 r. w przedmiocie umorzenia postępowania dyscyplinarnego oraz poprzedzające je postanowienie Dyrektora Zarządu Granicznego Komendy...

I OSK 1032/14 - Wyrok NSA z 2015-12-02

Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia [...] marca 2013 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd...
z dnia 14 marca 2013 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie dodatku za bezpośrednią obsługę statków powietrznych, uchylił zaskarżoną decyzję...

II SA/Wa 2168/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-05-16

sprawy ze skargi S. K. na decyzję Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia [...] listopada 2010 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przyznania...
odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu postanawia - umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie - Stosownie do treści art. 161 § 1 pkt 2 ustawy...

III SA/Kr 494/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-05-13

. w sprawie ze skargi W. S. na decyzję Komendanta Oddziału Straży Granicznej z dnia 9 lipca 2010 r. nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej postanawia: umorzyć postępowanie...
kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, domagając się jej uchylenia i umorzenia postępowania., W odpowiedzi...

IV SA/Wa 1882/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-26

postanawia: 1) umorzyć postępowanie sądowe, 2) zwrócić skarżącej M. S. kwotę 300 (słownie: trzystu) zł uiszczoną tytułem wpisu sądowego. M. S. (dalej jako: 'skarżąca...
października 2013 r. skarżąca złożyła do Sądu pismo z wnioskiem o umorzenie postępowania sądowego w niniejszej sprawie., Zarządzeniem z dnia 11 października 2013 r. Sąd...

V SA/Wa 1242/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-10

odwołania z powodu uchybienia terminu do jego wniesienia postanawia: umorzyć postępowanie sądowe. Pismem z dnia 20 lipca 2009 r. (data nadania pisma w urzędzie pocztowym) T...
postępowania., W myśl art. 161 § 1 p.p.s.a. Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania w następujących sytuacjach: jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę, w razie śmierci...

IV SA/Wa 2998/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-11-29

umorzenia postępowania w sprawie udzielenia zgody na pobyt ze względów humanitarnych postanawia: umorzyć postępowanie sądowe. W dniu 5 listopada 2018 r. wpłynęła...
. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie udzielenia zgody na pobyt ze względów humanitarnych dla obywatelki [...] N. D. i jej małoletnich dzieci S. S. i I. S.., W dniu...

II SA/Bk 894/21 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2022-03-17

. w przedmiocie zawrócenia do granicy państwowej p o s t a n a w i a 1) umorzyć postępowanie sądowe; 2) zwrócić skarżącemu A. D. kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem uiszczonego...
o umorzenie postępowania w całości w związku z jej cofnięciem przez skarżącego, zaś w przypadku nie uwzględnienia żadnego z ww. wniosków, o oddalenie skargi w całości...

I OSK 1043/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-04

wypłaty ekwiwalentu za pełnienie służby w godzinach nadliczbowych postanawia: umorzyć postępowanie sądowe ze skargi kasacyjnej. I OSK 1043/05, UZASADNIENIE, Postanowieniem...
na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2005 r. i wniósł o umorzenie postępowania, wskazując, iż postanowieniem z dnia 12 lipca...

II SA/Bk 892/21 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2022-03-17

. w przedmiocie zawrócenia do granicy państwowej p o s t a n a w i a 1) umorzyć postępowanie sądowe; 2) zwrócić skarżącemu A. D. kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem uiszczonego...
o umorzenie postępowania w całości w związku z jej cofnięciem przez skarżącą, zaś w przypadku nie uwzględnienia żadnego z ww. wniosków, o oddalenie skargi w całości z uwagi...
1   Następne >   +2   +5   +10   38